טופס 1347 - דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום

טופס 1347 - דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום

להלן דברי הסבר של רשות המסים לטופס 1347 לשנת המס 2016

 1. נושא משרה בכירה, תאגיד פיננסי, תאגיד קשור כהגדרתם בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016, (להלן: "החוק").
 2. שכר – הכנסה כאמור בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, (להלן: "הפקודה") מענק עקב פרישה או מענק עקב מוות, השתכרות או ריווח כמשמעותם בסעיף 2(1) ו- 2(10) לפקודה, אשר ניתן לנושא משרה בכירה או לעובד בקשר עם עבודתו או כהונתו בתאגיד הפיננסי, או בתאגיד קשור לו, כהגדרתם בחוק, בין במישרין ובין בעקיפין, למעט זכות לרכישת נכס כמשמעותה בסעיף 3(ט) לפקודה ומניה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה.
 3. עלות שכר – שכר וכן כל סכום ששילם מעביד לקרן השתלמות או לקופת גמל, גם אם לפי סעיף 3 לפקודה לא רואים אותו כהכנסת עבודה במועד ששולם לקרן ההשתלמות או לקופת הגמל, וכן סכום תשלום דמי ביטוח ששילם מעביד בעד עובדו לפי חוק הביטוח הלאומי.
 4. חישוב עלות השכר לגבי נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, יכלול את עלות השכר שנשאו בה הן התאגיד הפיננסי והן תאגידים קשורים לתאגיד הפיננסי, בעד אותו נושא משרה בכירה או עובד (להלן: "עלות השכר הכוללת").
 5. לעניין חישוב עלות השכר, יראו את ההוצאה בשל מענקי פרישה, כאילו הוצאה בחלקים שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולמת ההוצאה (להלן: "תקופת העבודה"). עלתה ההוצאה בשל עלות השכר בגין שנת המס שקדמה למועד ההוצאה בשל מענקי פרישה על התקרה לתשלום, ייווסף לעלות השכר בשנת ההוצאה בשל עלות פרישה החלק בו עלתה ההוצאה האמורה על התקרה לתשלום באותה שנת מס, כשהיא מוכפלת בתקופת העבודה.
 6. עודף עלות שכר – הפער שבין עלות שכר לשני מיליון וחצי שקלים חדשים, ובלבד שעלות השכר עולה, על שני מיליון וחצי שקלים חדשים.
 7. תקרות לתשלום – שני מיליון וחצי שקלים חדשים לשנה וחלק יחסי מסכום זה בשל חלק משנה, בניכוי הוצאה בשל הענקת מניות או זכות לקבלת מניות, ובניכוי עודף עלות השכר, ובלבד שהתוצאה לא תפחת מאפס.
 8. חלק ההוצאה שלא יותר – סעיף 32(17) לפקודה אינו מתיר בניכוי הוצאה בשל עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי, במישרין או בעקיפין, בשנת המס, בעד נושא משרה בכירה או עובד, העולה על התקרה לתשלום.
 9. ההוצאה שלא תותר תיוחס לתאגיד הפיננסי ולתאגידים קשורים לו, בהתאם ליחס בין עלות השכר שנשא בו כל אחד מהם לעלות השכר הכוללת.
 10. תאגיד פיננסי ידווח, במועד האמור בסעיף 132 לפקודה, על כל נושא משרה בכירה או עובד אשר עלות השכר המשולמת לו בידי התאגיד הפיננסי, בעצמו או יחד עם תאגידים קשורים לו, עולה על התקשרה לתשלום. התאגיד הפיננסי יצרף לדיווח את אופן חישוב עלות השכר או עלות השכר הכוללת והתקרה לתשלום ויפרט לגבי כל תאגיד את החלק המשולם על ידו.
 11. אם יש לתאגיד הפיננסי תאגיד שליטה, תחול חובת הדיווח לגבי עלות השכר הכוללת, על תאגיד השליטה.
 12. תחילה ותחולה – תחילתו של חוק זה לעניין פקודת מס הכנסה, תהיה כמפורט להלן, והוא יחול לגבי עלות שכר שנשא בה תאגיד פיננסי מהמועדים הבאים לפי העניין:
 • התקשרות שאושרה לפני יום פרסום החוק, שישה חודשים מיום הפרסום (1.4.2016), והתקרה לתשלום תחושב באופן יחסי למספר חודשי העבודה של נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי.
 • לעניין התקשרות שאושרה אחרי יום פרסום החוק – 1.1.2017. 

הודגש כי הדברים המובאים לעיל הם דברי הסבר ואינם באים במקום הוראות חוק, התקנות או כל דין אחר שיקבע. 

לחץ כאן לטופס 1347