טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

טופס 150 – הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ

להלן הנחיות רשות המסים למילוי הטופס

 1. כללי
 • טופס מיועד לתושב ישראל שהוא בעל שליטה כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה בחבר בני אדם תושב חוץ, לתושב ישראל שהוא בעל זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ שזכויותיו אינן נסחרות בבורסה, וכן מי שפקיד השומה ביקש ממנו לעשות כן. לגבי חבר בני אדם המוחזק בעקיפין – ידווח בטופס תושב ישראל המחזיק באחד או ביותר מאמצעי השליטה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה בשיעור של 10% לפחות.
 • לעניין בעל זכויות שהוא יחיד:
 • יש למלא טופס זה לגבי זכויות בחבר בני אדם תושב חוץ המוחזקות על ידי בן הזוג הרשום, בן/בת הזוג וילדים עד גיל 18.
 • יש למלא טופס זה גם אם אין לבן הזוג הרשום ו/או לבן/בת הזוג הכנסות בשנת המס.
 • לעניין חבר בני האדם המוחזק, תושבתו תיחשב כזרה אם מדובר בחבר בני אדם שהתאגד מחוץ לישראל והשליטה והניהול על פעילותו אינם נמצאים בישראל.
 • עבור כל חבר בני אדם תושב חוץ בין שהוא מוחזק במישרין ובין שהוא מוחזק בעקיפין – יש למלא באופן מלא וברור את כל הפרטים.

פרטי חבר החוץ המוחזק

 1. שם חבר החוץ – יש למלא את שם חבר החוץ בשפה העברית.
 2. שם חבר החוץ בלועזית – יש למלא את שם חבר החוץ כפי שהוא מופיע במסמכי ההתאגדות שלו.
 3. מספר רישום בחו"ל – יש למלא נתון זה כפי שהוא מופיע על גבי מסמכי ההתאגדות של חבר החוץ.

בעלי שליטה בחבר חוץ שזו הפעם הראשונה בה דווחה ההחזקה בו – יש לצרף את מסמך ההתאגדות של חבר החוץ וכן מסמך המבטא את מטרת חבר החוץ.

 1. כתובת משרדי חבר החוץ וכתובת למשלוח דואר – יש למלא כתובת מלאה.
 2. מועד רכישת הזכויות – אם הזכויות נרכשו במועדים שונים, יש לציין את מועד הרכישה המוקדם ביותר. לעניין זה, רכישה – לרבות השקעה בזכויות של חבר בני אדם בהקמה.
 3. סיווג לצורכי מס של חבר בני אדם במדינת התושבות – אם הכנסות חבר בני האדם מיוחסות לצורך מס לבעלי הזכויות בו, יש לסמן "כן שקוף".

אם התאגיד עצמו חייב במס על הכנסותיו יש לסמן "לא שקוף"

 1. כתובת דואר אלקטרוני – יש לציין כתובת דואר אלקטרוני, אם יש.
 2. מספר מזהה שניתן לחבר החוץ – לחבר בני אדם שנרשם ברשם החברות בישראל, מספר הרישום שניתן ברשם החברות בישראל. לחבר בני אדם שלא נרשם ברשם החברות בישראל, מספר ישות שנקבע במרשמי מס הכנסה, ואם לא נקבע מספר ישות כאמור, מספר הישות במדינת המושב של אותו חבר בני אדם.
 3. תחום עיסוק מרכזי – יש לציין מהו תחום הפעילות המרכזי של חבר החוץ וכן יש לציין במפורש האם מדובר בפעילות של עסק בחו"ל.
 4. הכנסה פסיבית כהגדרתה בסעיף 75ב(א)(5) לפקודת מס הכנסה.
 5. חברה נשלטת זרה, כהגדרתה בסעיף 75ב לפקודת מס הכנסה – יש לסמן במשבצת המתאימה אם חבר החוץ עונה להגדרת "חברה נשלטת זרה".
 6. לעניין זה, הכנסות פסיביות – הכנסה מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מתמלוגים, מדמי שכירות ומתמורה ממכירת נכס. לעניין טופס זה, יש להצהיר "כן" גם אם קיימת הכנסה מהמקורות לעיל המגיעה לכדי עסק. במניין ההכנסות הפסיביות יש לכלול גם הכנסות פטורות ממס במדינת התושבות של חבר בני אדם והכנסות שהן מחוץ לבסיס המס במדינת התושבת של חבר בני אדם.
 7. לעניין זה, רווחים פסיביים - רווח מריבית, מהפרשי הצמדה, מדיבידנד, מתמלוגים, מדמי שכירות ומתמורה ממכירת נכס. לעניין טופס זה יש להצהיר "כן" גם אם קיימים רווחים מהמקורות לעיל המגיעים לכדי עסק. במניין רווחים פסיביים יש לכלול גם רווחים פטורים ממס במדינת התושבות של חבר בני אדם ורווחים שהם מחוץ לבסיס המס במדינת התושבות של חבר בני אדם.
 8. סכום המס בפועל בשנת המס אשר חבר החוץ התחייב בו מסך רווחיו הפסיביים לא עולה על 15%.
 9. למעלה מ- 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה מוחזקים במישרין או בעקיפין בידי תושבי ישראל. או שלמעלה מ- 40% מאמצעי השליטה מוחזקים בידי תושבי ישראל ויחד עם קרוב תושב חוץ מוחזרים למעלה מ- 50% מאמצעי השליטה.
 10. חבר משלח יד זרה – יש לסמן במשבצת המתאימה אם חבר החוץ עונה להגדרת "חברת משלח יד זרה".
 11. לעניין זה, "עיסוק במשלח יד מיוחד" – יש לציין אם מרבית ההכנסות של חבר בני אדם נובע מ"משלח יד מיוחד". לעניין זה, "משלח יד מיוחד" – משלח יד מיוחד כהגדרתו בצו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003.
 12. יש לסמן במשבצת המתאימה אם זכויות חבר החוץ רשומות למסחר בבורסה.
 13. נושא משרה/חברי הנהלה/דירקטוריון כוללים תושב ישראל – לעניין זה יש לציין אם בין נושאי משרה/חברי הנהלה/חברי דירקטוריון בחבר בני האדם הזר, נמנים תושבי ישראל. יש למלא כאשר שיעור ההחזקה הוא 5% ומעלה.

פרטי החזקה

    21. לעניין בעל זכויות שהוא חבר בני אדם – יש למלא את פרטי ההחזקה של ממלא ההצהרה בחבר החוץ.

         לעניין בעל זכויות שהוא יחיד – יש למלא את פרטי ההחזקה בחבר החוץ של בן הזוג הרשם, בן/בת הזוג ו/או מהילדים.

      22. יש למלא לגבי זכויות מוחזקות שאינן מניות רגילות.

      23. בעמודה זו יש למלא את השיעור או הכמות בסוף שנת המס.

      24. בעמודה זו יש למלא את השיעור או הכמות הגבוהים ביותר שהיו ביום כלשהוא במהלך שנת המס.

      25. ש למלא את המניות הרגילות ו/או הזכויות האחרות מקנות זכויות נוספות בחבר החוץ (לדוגמא זכות למנות דירקטור), או זכות באחד מאמצעי השליטה כמשמעותו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

הדברים המובאים לעיל הנם דברי הסבר בלבד ואינם באים במקום הוראות החוק, התקנות או כל כלל אחר שנקבע.

לחץ כאן לטופס 150