טופס 161 – הנחיות רשות המסים לחישוב המס על ידי המעסיק

טופס 161 – הנחיות רשות המסים לחישוב המס על ידי המעסיק

סמכות המעביד לחישוב המס בעת הפרישה

במגמה להקל על ציבור הפורשים מעבודה נקבעו כללים לפיהם על המעביד לחשב את סכום המענק הפטור ואת שיעור המס אשר יש לנכות מחלק המענק החייב.

בפרק י"א בטופס 161 "חישוב סכום המענק הפטור/החייב וניכוי מס במקור" ובחוזר מ"ה מספר 4/2006 אשר פורסם ביום 8/11/2006, נקבעו כללים לחישוב הפטור על ידי המעביד.

רשות המסים שבה ומדגישה כי בהתקיים הכללים, אשר פורטו בחוזר וכעת מפורסמים בהערה 27 לטופס, על המעביד לערוך את חישוב סכום המענק הפטור והחייב ולהורות למשלמים אחרים מהו סכום הניכוי במקור מהסכומים המשולמים.

לחץ כאן לטופס 161 – הנחיות לחישוב המס על ידי המעסיק