טופס 2513 2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור

טופס 2513/2 – הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור

להלן ההסברים של רשות המסים למילוי הטופס

טופס זה מיועד לכל אדם המשלם (להלן: "המשלם") לתושב מדינה עמה יש למדינת ישראל אמנה למניעת כפל מס (להלן: "המקבל") הכלולה ברשימה בטופס ומקבל התשלום איננו בעל מוסד קבע בישראל.

הטופס מיועד לתשלום לתושב חוץ אשר אינו בגדר הכנסה בישראל ואינו חייב בניכוי מס במקור, לסוגי העברות המפורטות להלן:

  • השקעה במניות חבר בני אדם.
  • השקעה בנדל"ן בחו"ל.
  • השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (מוחשיים בלבד).
  • מתן הלוואה לתושב חוץ.
  • מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם.
  • החזר קרן הלוואה על ידי חברה באישור רו"ח.
  • השקעה בזכויות בשותפות.
  • רכישת אופציות.
  • תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות.

המשלם ישמור את כל המסמכים ותיעוד הקשורים בתשלום כמפורט בהמשך, על פי הוראות ניהול ספרים ויציגם לרשות המסים אם יידרש לכך.

הטופס מהווה הצהרה על תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי המס במקור.

בטופס יש לציין את הפרטים להלן:

פרטי המשלם.

פרטי התשלום.

פרטי המקבל ופרטי החשבון.

להלן המסמכים אשר יש לשמור אצל המשלם:

(3א) סוג התשלום

(3ב) סוג המסמך לשמירה ותיעוד אצל המשלם/ת

01 – השקעה במניות חבר בני אדם

חוזה ומסמך התאגדות החברה

02 – השקעה בנדל"ן בחו"ל

חוזה רכישה

03 – השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד)

חוזה רכישה וחשבונית

04 – מתן הלוואה לתושב חוץ

הסכם הלוואה

05 – מתן הלוואת בעלים לחבר בני אדם

הסכם הלוואה

06 - החזר קרן הלוואה ע"י חברה באישור רו"ח

הסכם הלוואה ואישור רו"ח

07 - השקעה בזכויות בשותפות

הסכם שותפות

08 - רכישת אופציות

חוזה רכישה

09 - תוספת מימוש המשולמת במימוש אופציות

חוזה רכישה


יש להתייחס בטופס לעניין יחסים מיוחדים בין המשלם למקבל: לרבות יחסים שבין אדם לקרובו וכן שליטה של צד אחד לעסקה במשנהו, או שליטה של אדם אחד בצדדים לעסקה, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר (כמפורט בסעיף 85 א לפקודת מס הכנסה).

לחץ כאן לטופס 2513/2