טופס 2973–בקשה לפטור חלקי ממס רכישה - עולה נכה (כולל נפגע/ משפחות חיילים שנספו במערכה)

טופס 2973 –     בקשה לפטור חלקי ממס רכישה

על פי תקנה 11 או תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ד – 1974 

אני/אנו הח"מ, מבקש/ים להעניק לי/לנו פטור חלקי ממס רכישה בגין רכישת נכס (כמפורט בסעיף 2) על פי:

□ תקנה 11 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) – פטור לנכה (כולל נפגע/משפחות חיילים שנספו במערכה)

□ תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) – פטור לעולה 

  1. פרטי הרוכש/ים 
  1. בתאריך ___________ רכשתי/רכשנו את הזכות במקרקעין בגוש _____ חלקה _______ תת חלקה _______, הנמצאים בכתובת _______________________. 
  1. המקרקעין הנ"ל ישמשו:

□       כדירה למגורי, החל מיום __________.

□       כקרקע להקמת דירת מגורים אשר תשמש למגורי, החל מיום _____________ (נדרש לצרף היתר בניה למגורים).

□       כעסק בו אעבוד (לגבי עולה בלבד).

□       כקרקע להקמת עסק בו אעבוד (לגבי עולה בלבד). 

  1. □ לא קיבלתי/קיבלנו בעבר פטור ממס רכישה על פי תקנה 11 או תקנה 12 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ה – 1974 או מאגרת רישום רישום מקרקעין על פיתקנות המקרקעין (אגרות).

□ עולה       □ נכה      □ נפגע/ת        □ בן/בת משפחה של נספה     בעת רכישת הנכס שפרטיו:

בגוש _____ חלקה _______ תת-חלקה _______, יישוב ____________ רחוב __________ מספר _____

המשמש למטרת □ מגורים       □ עסק. 

  1. מצורפים המסמכים להלן:

□ תמצית רישום ממרשם האוכלוסין מטעם משרד הפנים לצורך קביעת זכויותיי/זכויותינו כעולה/עולים.

□ אישור מטעם:     □ משרד האוצר            □ משרד הביטחון             □ המוסד לביטוח לאומי

לצורך קביעת זכויותיי/זכויותינו כ-:    □ נכה          □ נפגע/ת                      □ בן/בת משפחה של נספה

□ תעודת נישואין (יש לצרף רק אם הנכס נרכש במשותף על ידי בני זוג אשר אחד מהם זכאי לפטור). 

  1. ידוע לי/לנו כי אם יתברר כי הנתונים עליהם הצהרתי/הצהרנו לרבות השימוש בנכס אינם נכונים, ולכן אינם מזכים בפטור חלק שניתן, יעשה המנהל שימוש בסמכותו הקבועה בתקנה 28 לתקנות, יתקן את השומה ויחייב אותי/אותנו במס הרכישה המלא כולל הפרשה הצמדה, ריבית וקנסות כחוק.  
  1. הצהרת הרוכשים אשר תאומת על ידי עו"ד.

 

לחץ כאן לטופס 2973

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים