טופס 2990-חישוב מס שבח מקרקעין-נתונים לשומה עצמית

טופס 2990 - חישוב מס שבח מקרקעין  - נתונים לשומה עצמית.

הטופס כולל נתונים והתחשיב לשומה עצמית ומהווה נספח לטופס 7002 - הצהרה על מכירת זכות במקרקעין בהתאם לסעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (להלן: "החוק"). 

בטופס נכללים הדברים להלן: 

 • נתונים לחישוב מס שבח
 1. פרטי המכירה (1.1 - שווי הנכס הנמכר).
 2. שווי הרכישה של הנכס (לפני ניכוי פחת).
 3. ניכויים על פי הוראות סעיף 39 לחוק ( (יש לצרף קבלות/אסמכתאות בגין הניכויים הנדרשים).
 4. פחת. 
 • חישוב השבח
 1. יתרת שווי הרכישה של הנכס(סעיף 2 ועוד 3 פחות 4).
 2. יתרת שווי רכישה מתואמת.
 • 6.1 תיאום ליום המכירה.
 • 6.2 תיאום ליום 31 בדצמבר 1993 (לצורך חישוב סכום אינפלציוני חייב).
  1. פחת בתנאי אינפלציה (לנכסים אשר נרכשו לפני יום 1 באפריל 1973).
  2. שבח מקרקעין (סעיף 1.1 ועוד 7 פחות 5).
  3. שבח אינפלציוני (סעיף 6.1 פחות 5).
  4. סכום אינפלציוני חייב (סעיף 6.2 פחות 5).
  5. שבח ריאלי (סעיף 8 פחות 9).
  6. נתוני עזר:
 • 12.1 מספר הימים אשר עברו מיום הרכישה ועד ליום 6 בנובמבר 2001.
 • 12.2 מספר הימים אשר עברו מיום 7 בנובמבר 2001 ועד ליום 31 בדצמבר 2011.
 • 12.3 מספר הימים אשר עברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה.
 • 12.4 היחס שבין סעיף 12.1 לסעיף 12.3.
 • 12.5 היחס שבין סעיף 12.2 לסעיף 12.3 
  1. שבח ריאלי עד יום התחילה (סעיף 11 כפול 12.4).
  2. השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי (סעיף 11 כפול 12.5).  14א יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי (סעיף 11 פחות סעיפים 14 + 13). 
 • סכום מס שבח

השבח הריאלי עד יום התחילה (סעיף 13).

השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי (סעיף 14).

השבח הריאלי לאחר מועד השינוי (סעיף 14א)

סכום אינפלציוני חייב (סעיף 10). 

 1. סכום הפסד עסקי בהתאם לפקודת מס הכנסה (לקיזוז מן השבח).
 2. סכום הפסד הון (לקיזוז מן השבח).
 3. יתרה לאחר קיזוז הפסד.
 4. שיעור המס.
 5. הנחה לרכישה בתקופה הקובעת.
 6. סכום מס שבח (סעיף 17 כפול 18 כפול סעיף 19). 
 • המס לתשלום
 1. סה"כ מס שבח מקרקעין (סיכום שורת סכום המס סעיף 20).
 2. זיכוי הפקעה (סעיף 21 כפול 50%).
 3. זיכויים בהתאם לאישור פקיד שומה.
 4. יתרת מס שבח מקרקעין לתשלום (סעיף 21 פחות סעיפים 22 ו/או 23).
 5. תקרת מס שבח מקרקעין על פי הוראות סעיף 48א(ד) לחוק לרכישות אשר בוצעו לפני 1 באפריל 1961 (סעיף 8 פחות הפסדים כפול שיעור המס המוגבל).
 6. המס לתשלום (הנמוך מבין סעיף 24 וסעיף 25). 

להלן תמצית הנחיות רשות המסים:  

על פי הוראות סעיף 73(א) לחוק מיסוי מקרקעין, נקבע כי המוכר זכות במקרקעין ימסור למנהל, תוך 30 יום מיום המכירה, הצהרה המפרטת את: 

 1. פרטי הזכות במקרקעין.
 2. פרטי העסקה.
 3. התמורה בעד מכירת הזכות במקרקעין ומועד מכירתה.
 4. הניכויים והתוספות אשר הינו תובע לעניין חישוב שבח מקרקעין.
 5. סכום מס שבח המגיע ודרך חישובו.
 6. זכאות לפטור ממס שבח או הנחה מן המס החל. 

על פי הוראות סעיף 73(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, נקבע כי העושה פעולה באיגוד מקרקעין ימסור למנהל, תוך 30 יום מיום עשיית הפעולה, הצהרה המפרטת את: 

 1. הפעולה אשר נעשתה באיגו מקרקעין.
 2. מועד עשיית הפעולה באיגוד מקרקעין.
 3. התמורה בעד הפעולה באיגו מקרקעין.
 4. התמורה בעד רכישת הזכות באיגוד ומועד רכישתה.
 5. הניכויים והתוספות אשר הינו תובע לעניין חישוב השבח.
 6. סכום מס שבח המגיע ודרך חישובו.
 7. זכאות לפטור ממס שבח או הנחה מן המס החל.

כמו כן, להצהרה יצורף מאזן של איגוד המקרקעין לסוף השנה אשר לפני יום עשיית הפעולה ככל שהאיגוד חייב בעריכתו. 

הדיווח על סכום המס המגיע ודרך חישובו מתבצע באמצעות טופס זה, והוא יצורף לטופס ההצהרה – טופס 7002.

לנוחיותך, ניתן לערוך את החישוב במתכונת טופס 2990 באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים תחת נושא "חשב ובדוק" ו- "מיסוי מקרקעין". 

לאחר קליטת הצהרתך, תשלח הודעת שומה בהתאם לסכום המס אשר חישבת בהצהרתך. את המס יש לשלם תוך 60 ימים מיום המכירה ואם חלים על המכירה סעיפים 52/51 – במועד מסירת ההודעה לפי סעיף 76. 

הערות

 • אם הנכס נרכש בכמה שלבים, יש לחשב שומת מס שבח לכל שלב מהרכישה בנפרד, לקבוע את הסכום האינפלציוני החייב את השבח הריאלי עד תחילה ואת יתרת השבח הריאלי, ולסכמם בטופס מרכז על פיו יחושב סכום המס.
 • אם הנכס הנמכר הוא בבעלות או בחכירה של מספר בעלים שאינם בני זוג או ילדים עד גיל 18, יגיש כל בעל, לגבי חלקו, חישוב מס שבח בנפרד. במקרה כזה יש לערוך את כל החישובים בהתאם לחלק היחסי של כל בעל ולפי מועד הרכישה שלו.

הדברים המובאים בטופס זה ובדברי ההסבר אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבע.   

להלן תמצית הנחיות רשות המסים לעריכת חישוב מס השבח – בהתאם לסעיפי הטופס  

 • נתונים לחישוב מס 

סעיף 1 –     יש לרשום את שווי המכירה של הנכס בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק. שווי המכירה יכלול כל תשלום אשר חל על המוכר והקונה התחייב לשלם, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכסף ובין בשווי כסף. 

סעיף 2 -      יש לרשום את שווי הרכישה של הנכס, בהתאם להוראות סעיפים 21 עד 36 לחוק, את יום הרכישה בהתאם להוראות סעיף 37 לחוק ואת מדד יום הרכישה. 

סעיף 3 -      יש לרשום את סכום ההוצאה אותה הנך מבקש להתיר בניכוי לשם קביעת השבח בהתאם להוראות סעיף 39 לחוק, את תאריך התיאום והמדד. 

סעיף 4 -      יש לרשום את סכום הפחת בהתאם להגדרה אשר בסעיף 47 לחוק והוראות סעיף 21 לפקודת מס הכנסה. לגבי נכסים ברי פחת אשר נרכשו לפני 1 באפריל 1973 יש לציין את תאריך ומדד אמצע התקופה בה נצבר הפחת. 

 • חישוב השבח 

יש לבצע חישובים בהתאם להנחיות אשר בגוף הטופס.

סעיף 7 -      הסעיף מתייחס לנכסים ברי פחת אשר נרכשו לפני 1 באפריל 1973 להם נקבעה הוראה בסעיף 4 לתיקון מספר 12 לחוק. 

סעיף 12 -    במסגרת תיקון מספר 72 לחוק נקבע כי השבח הריאלי יחולק לשלוש תקופות:

 1. השבח הריאלי מיום הרכישה עד יום התחילה (6 בנובמבר 2001).
 2. השבח הריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי (31 בדצמבר 2011).
 3. יתרת השבח הריאלי לאחר מועד השינוי.

החלוקה של השבח הריאלי תתבצע על פי יחס מספר הימים בכל תקופה לכלל תקופת השבח.

 • בתקופה שמיום 1.1.2014 ישנם תנאים לזכאות לחישוב לפי לינארית חדשה. 
 • סכום מס שבח 

סעיף 15 -    יש לרשום את סכום ההפסד העסקי אשר יקוזז תחילה כנגד השבח הריאלי ויתרתו יקוזז כנגד הסכום האינפלציוני החייב (הנך רשאי שלא לקזז את היתרה כנגד הסכום האינפלציוני החייב).

יש לצרף אישור מקורי על גובה ההפסד מפקיד השומה. 

סעיף 16-     יש לרשום את סכום הפסד ההון אשר יקוזז תחילה כנגד השבח הריאלי ויתרתו כפול 3.5 תקוזז כנגד הסכום האינפלציוני החייב.

                  יש לצרף אישור מקורי על גובה ההפסד מפקיד השומה. 

סעיף 18 -    יש לרשום את שיעור המס המתאים לשבח הריאלי עד יום התחילה וליתרת השבח כאמור בסעיף 48א לחוק. 

סעיף 19 -    יש לרשום את אחוז ההנחה לתקופה הקובעת וזאת לגבי מי שרכש את הזכות במקרקעין הנמכרת מיום 7 בנובמבר 2001 ועד ליום 31 בדצמבר 2002 (הנחה בשיעור 20%) או מיום 1 בינואר 2003 ועד ליום 31 בדצמבר 2003 (הנחה בשיעור 10%) והכל בהתאם לתנאים והמגבלות אשר נקבעו בסעיף 48א(ד1) לחוק. 

סעיף 22 -    יש לחשב את סכום הזיכוי מן המס במכירת זכות במקרקעין אשר הינה הפקעה או בהחלפת מקרקעין בשל צו רשות מוסמכת אשר בגינה שולמו תשלומי איזון כאמור בסעיף 48ג לחוק. 

סעיף 23 -    יש לרשום את סכום הזיכויים כפי שאישר פקיד השומה. יש לצרף את האישור המקורי על גובה הזיכויים מפקיד השומה. 

סעיף 25 -    יש לחשב את תקרת המס ממנה לא יעלה המס וזאת בהתאם למועד הרכישה החל משנת 1948 ועד לשנת המס 1960 (31  ברץ 1961) כאמור בסעיף 48א(ד) לחוק. 

 

לחץ כאן לטופס 2990

ראה גם החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים