טופס 6130 - תצהיר על ביטול מכירה פעולה באיגוד

טופס 6130 –     תצהיר על ביטול מכירה/פעולה באיגוד

                        לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

           

בטופס 6130 יש למלא את הפרטים להלן לצורך ההכרה בביטול העסקה:     

פרטי המוכר/ים והרוכש/ים של הנכס. 

 1. א. ביום __________ התקשרנו בהסכם מכר של זכויות במקרקעין הנמצאים בגוש _____, חלקה _______, מספר שומה ________, בכתובת ___________________(להלן "הנכס").

□ בכום התמורת ____________ ₪, או בתמורה אחרת _____________.

□ ללא תמורה.

ב. ביום ___________ התקשרנו בהסכם למכירת זכויות באיגוד מקרקעין אשר מספר הח.פ. שלו הינו __________.

□ סכום התמורת ___________ ₪, או בתמורה אחרת __________.

(להלן: "הסכם המכר")

□ ללא תמורה. 

 1. בעקבות כריתתו של הסכם המכר, בוצעו הפעולות להלן:
 • □ הרוכש שילם למוכר תמורה בסך של _____________ ₪ ביום _______________.

תמורה בסך של _____________ ₪ ביום _______________.

או תמורה אחרת ______________________________.

□ לא שולמה תמורה כלשהי.

 • הזכויות בנכס נרשמו על שם הרוכש:

□ בלשכת רישום מקרקעין.        □ במרשם של חברה משכנת ובמנהל מקרקעין ישראל.

□ במנהל מקרקעין ישראל.        □ הפעולה באיגוד מקרקעין נרשמה בתיק התאגיד המתנהל אצל הרשם על פי חוק

□ לא נרשמו באף מקום.

 • הרוכש היה רשאי לתפוס חזקה בנכס ביום ____________.
 • הרוכש □ לא תפס חזקה בנכס.           □ תפס חזקה בנכס בתאריך ____________.
 • הרוכש ערך שינויים בנכס □ כן □ לא 
 1. ביום _____________ בוטל, בהסכמה, הסכם המכר/פעולה באיגוד אשר בין שני הצדדים.

הסכם הביטול נעשה בכתב והעתק ממנו מצורף. 

 1. תשלומים מן המוכר לרוכש

במסגרת ביטול העסקה שולם/ישולם על ידי המוכר לרוכש בגין החזר תשלומים אשר שולמו על ידו ע"ח התמורה:

סך _________ ₪ (קרן) ביום __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (קרן) ביום __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (ריבית והפרשי הצמדה) ביום __________ אופן התשלום __________________

תמורה אחרת (פיצוי וכו', פרט/י) - ________________________________________________ 

 1. תשלומים מן הרוכש למוכר

במסגרת ביטול העסקה שולם/ישולם על ידי הרוכש למוכר בגין החזר הוצאות/פיצוי וכו':

סך _________ ₪ (קרן) ביום __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (קרן) ביום __________ אופן התשלום ______________________________

סך _________ ₪ (ריבית והפרשי הצמדה) ביום __________ אופן התשלום _________________

תמורה אחרת (פיצוי וכו', פרט/י) - ________________________________________________ 

 1. אנו מצהירים כי ביטול הסכם המכר נעשה בתום לב וכי במסגרת תצהיר זה אנו מוסרים את מלוא פרטי הסדר הביטול אשר ביננו. 
 1. המוכר מצהיר כי הוא מתחייב שלא למכור לרכוש, והרוכש מתחייב שלא לרכוש מן המוכר את אותה זכות בשנית, וכי אין כל הסכמה בעל פה או הסכמה במשתמע לעשות כן. 
 1. המוכר מצהיר כי לא ימכור את הנכס לצד ג' אשר יש לו יחסים מיוחדים עם הרוכש, עמו מתבטל ההסכם הנוכחי. 
 1. אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם לא יקוים האמור בתצהיר זה במלואו, יהא רשאי המנהל לראות בהסכם הביטול מכר חוזר או לחילופין לא להכיר בביטול העסקה ולחייבנו במס על פי הסמכות הנתונה לו בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).

 

לחץ כאן לטופס 6130

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים