טופס 7000א–הצהרת רוכש זכות במקרקעין באיגוד מקרקעין

טופס 7000/א –  הצהרת רוכש זכות במקרקעין / באיגוד מקרקעין

                        הצהרה משלימה להצהרה הראשית

 

בטופס 7000א נדרש למלא את הפרטים להלן: 

  1. פרטי הזכות אשר נרכשת בעסקה.

גוש ________ חלקה ________ תת-חלקה ________ כתובת נכס המקרקעין _________________________ 

  1. מהות הזכות במקרקעין הנרכשת □ דירה □ בנין   □ קרקע   □ קרקע חקלאי   □ זכות באיגוד מקרקעין. 
  1. סעיף זה למילוי בעת רכישת דירת מגורים בלבד
  • הדירה אשר רכשתי תשמש למגורים בשלמות וכחטיבה אחת □ כן מיום ________ □ לא.
  • הדירה אשר רכשתי הינה דירתי היחידה כאמור בסעיף 9(ג1א)(2)(ב) לחוק □ כן □ לא.
  • הנני בעליה של דירת מגורים אחרת בגוש ________ חלקה ________ תת-חלקה ________ אשר הייתה דירתי היחידה כמשמעותה בסעיף 9(ג1א)(2)(א) לחוק עד לרכישת הדירה הנוכחית ומתחייב למכור אותה □ כן   □ לא.

□ תוך 24 חודשים מתאריך הרכישה של הדירה הנוכחית.

□ תוך שנה מיום מסירת החזקה של הדירה הנרכשת כפי שנקבע בחוזה המכר לתאריך __________ (אם הדירה נרכשה מקבלן).

(ידוע לי כי הפרש המס יוקפא עד תום התקופה לעיל או עד למכירת הדירה האחרת לפי המוקדם לאחר מועדים אלו אחויב בתשלום מס רכישה בתוספת ריבית והצמדה). 

  1. הנכס אשר הנרכש ישמש אצלי כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה □ לא     □ כן.
  2. הנני קרוב למוכר על פי ההגדרה אשר בסעיף 1 לתקנות מס רכישה □ כן, יחס הקרבה ____________ □ לא.
  3. רכשתי את הדירה בנאמנות □ לא     □ כן, (מצורף כתב נאמנות והודעה על גבי טופס 7067).

מועדי קבלת התמורה ומסירת הזכות במקרקעין

□ החזקה במקרקעין תהא בידי הרוכש או נתונה לפקודתו ביום  __________

□ הקונה ישלם למוכר תמורה העולה על 50% מן המחיר בעסקה ביום ___________

□ ייפוי כח בלתי חוזר לרוכש או לאדם אחר לרשום הזכות במקרקעין על שם הרוכש או לפקודתו תינתן ביום     __________ 

  שומה עצמית למס רכישה

 

שווי לצורך מס רכישה

שיעור המס

שסכום המס

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

לחץ כאן לטופס 7000/א

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים