טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח שאינה כוללת זכויות בניה

טופס 7000 - הצהרה על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור ממס שבח (כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף).

 הטופס החדש מיועד להגשה שאינה מקוונת על ידי עו"ד מייצג אשר גילו 66 או יותר ביום 15 באוקטובר 2017 - רשות המסים מדגישה כי טופס אשר יוגש ע"י מי שאינו עומד בתנאי זה יוחזר לשולח.

להלן יובאו תמצית הנחיות רשות המסים

בחלקו העליון של הטופס, במשבצות המתאימות, יש לציין מיהו הגורם אשר מגיש את ההצהרה (מוכר או רוכש דירת המגורים). 

פרטי דירת המגורים

בחלק זה יש לציין במשבצות המתאימות את זיהוי הנכס – גוש, חלקה ותת חלקה וזאת כפי שמופיע במרשמי הזכויות (טאבו/מינהל/חברה משכנת).

בנוסף, יש לציין את הכתובת המלאה של דירת המגורים הנמכרת – עיר/יישוב, רחוב ומספר בית וכל תיאור אחר המקל על זיהויו. 

חלק א – פרטי הצדדים לעסקה

בחלק זה יש לרשום את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה כפי שהם רשומים בתעודת הזהות, ולגבי חברה כפי שהם רשומים בתעודת הרישום של החברה.

לגבי תושב חוץ יש לציין את מספר הדרכון אשר ברשותו ויצרף צילום של הדרכון להצהרה. חברה זרה תציין את מספר החברה אשר ניתן לה בחו"ל ותצרף צילום מתעודת ההתאגדות. 

המוכר יצהיר מהו החלק מן המקרקעין (דירת המגורים) אשר מכר והרוכש יצהיר על החלק אשר רכש. 

חלק ב – פרטים על ההצהרה

בסעיף 1 יציינו המוכר/הרוכש של הדירה את מסלול המסוי אשר אותו הם מבקשים להחיל עליהם.

המוכר יציין את סעיף הפטור ממס שבח מקרקעין אשר אותו הוא מבקש להחיל מתוקף הצהרתו על מכירת דירת מגורים מזכה פטורה ממס שבח. הרוכש יציין אם הוא מבקש פטור או פטור חלקי ועל פי איזו תקנה.

בסעיף 2 יציין מוכר הדירה באם הוא מבקש להחיל את חישוב המס על השבח הריאלי על פי ליניאריות חדשה לגבי חלק השווי אשר מעל תקרת הפטור ממס שבח. 

חלק ג – פרטי הזכות הנמכרת (דירת המגורים)

בסעיף 1-3 בחלק זה יציין המוכר/הרוכש של הדירה את מהות הזכות הנמכרת, בעלות/חכירה/חכירת משנה או זכות אחרת, את הגוף אשר בו רשומה הזכות והתייחסות לכך כי הזכות כפופה לשכירות מוגנת.

בסעיף 4-5 ידווחו הצדדים לעסקה המכר על נתוני הבניין אשר הדירה הנמכרת ממוקמת בו (אם מדובר בדירה בבית משותף) ועל פרטי דירת המגורים הנמכרת.

בסעיף 6-7 ידווחו הצדדים על החלק הנמכר מן הדירה ועל החלקים המועברים מן המקרקעין על פי נסח טאבו. 

חלק ד – פרטי העסקה

בסעיף 1 – בחלק זה ידווחו הצדדים לעסקה על המועד אשר דירת המגורים נמכרה בו ועל שווי המכירה של הדירה.

מועד המכירה הוא, בדרך כלל, יום חתימת החוזה או תאריך ההתקשרות הראשונה בכתב (זיכרון דברים). שווי המכירה הוא בהתאם לתמורה הנקובה בחוזה המכר.

בשווי המכירה יש לכלול את כל הסכומים אשר הרוכש התחייב לשלמם בין במישרין ובין בעקיפין.

בסעיף 2 יצהירו הצדדים לעסקה כי אין הסכמים נוספים במישרין ובעקיפין מעבר לחוזה המכר. אם קיימים הסכמים נוספים כאמור, ידווחו הצדדים על קיומם ומהותם (כולל צירוף ההסכמים). 

חלק ה – הצהרת המוכר

מוכר דירת המגורים יציין את פרטי התא המשפחתי שלו: בן/בת-זוג, ילדים עד גיל 18 אשר אינם נשואים וידוע/ה בציבור. המוכר יצהיר על מאפייני הדירה הנמכרת בסעיף כללי ויודיע מהו הסעיף בחוק מיסוי מקרקעין אשר עליו מסתמכת בקשת הפטור ממס שבח, תוך התייחסות לתנאי הפטור כמו כן ימלא מוכר תושב ישראל את סעיף תושב ישראל. בסיום חלק ה מצהיר המוכר על נכונות נתוני ההצהרה, ועורך דין יאמת את חתימתו. 

חלק ו – הצהרות הרוכש

בסעיף 1 יצהיר רוכש הדירה מהי מהות הזכות הנרכשת: דירה, בניין או קרקע.

בסעיף 2 יצהיר רוכש הדירה איזה שימוש ייעשה בזכות אשר רכש.

בסעיף 3 יצהיר רוכש הדירה אם הדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה. (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה אשר בבעלות הרוכש).

בסעיף 4 יצהיר רוכש הדירה אם יש לו, בנוסף לדירה הנרכשת, דירה אחת נוספת אותה הוא מתחייב למכור בפרק הזמן אשר נקבע בחוק על מנת שייחשב כבעל דירה יחידה. (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה אשר בבעלות הרוכש).

בסעיף 5 יצהיר רוכש הדירה על היות הדירה דירה חלופית.

בסעיף 6 יצהיר רוכש הדירה אם הדירה תשמש כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

בסעיף 7 יצהיר רוכש הדירה מהי הקרבה המשפחתית בין הצדדים לעסקה וזאת אם מתבקש פטור/פטור חלקי במכר ללא תמורה בין קרובים.

בסעיף 8 יצהיר רוכש הדירה אם הנכס נרכש באמצעות נאמן. 

על תושב חוץ המבקש פטור להמציא בנוסף אישור מרשויות המס במדינת תושבותו כי אין בבעלותו דירה במדינת התושבות. 

בהמשך, יצהיר רוכש הדירה על נתונים אשר על פי המוקדם מביניהם ייקבע המועד החוקי לתשלום מס הרכישה על פי הוראות סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה):

  • מועד קבלת חזקה במקרקעין.
  • מועד תשלום מעל 50% מן התמורה.
  • מועד קבלת ייפוי כוח לרישום הזכות על שמו. 

הצהרה על תושבות ישראלית:

רוכש אשר עורך שומה עצמית על פי מדרגות לדירה יחידה ימלא את הצהרת תושב ישראל לבחינת זכאותו לחישוב כאמור. 

דיווח על שומה עצמית למס רכישה:

על הרוכש לציין את נתוני השווי לצורך מס רכישה, את שיעורי מס הרכישה ואת סכום מס הרכישה לתשלום. 

בסוף חלק ו מצהיר רוכש הדירה על נכונות נתוני ההצרה, ועורך דין או פקיד מס שבח יאמתו את חתימתו. 

 

לחץ כאן לטופס 7000

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים