טופס 7002 - הצהרה על מכירת כל זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה פטורה או מכירה עי קבלן

טופס 7002 - הצהרה על מכירת כל זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים מזכה פטורה או מכירה ע"י קבלן. 

 להלן תמצית הנחיות רשות המסים

בחלקו העליון של טופס 7002, במשבצות המתאימות, יש לציין מיהו הגורם אשר מגיש את ההצהרה (מוכר/רוכש הזכות סמקרקעין). כאמור, ניתן להגיש על טופס אחד הן את הצהרת המוכר והן את הצהרת הרוכש.

פרטי נכס המקרקעין

בחלק זה יש לציין במשבצות המתאימות את זיהוי הנכס – גוש, חלקה ותת חלקה וזאת כפי שמופיע במרשמים (טאבו/מינהל/חברה משכנת).

בנוסף, יש לציין את הכתובת המלאה של נכס המקרקעין – עיר/יישוב, רחוב ומספר בית וכל תיאור אחר המקל על זיהויו.

חלק א – פרטי הצדדים לעסקת המקרקעין

בחלק זה יש לרשום את הפרטים המלאים של הצדדים לעסקה כפי שהם רשומים בתעודת הזהות, ולגבי חברה כפי שהם רשומים בתעודת הרישום של החברה.

תושב חוץ יציין את מספר הדרכון אשר ברשותו ויצרף צילום של הדרכון להצהרה. חברה זרה תציין את מספר החברה אשר ניתן לה בחו"ל ותצרף צילום מתעודת ההתאגדות שלה.

חלק ב – פרטים על ההצהרה

בסעיף 1 יכול מוכר/רוכש המקרקעין להודיע על בקשתו לפטור ממס שבח/רכישה תוך ציון הסעיף המבוקש בחוק/תקנות.

כמו כן יוכל מוכר הנכס לציין כי הוא מבקש להחיל על המכירה את החישוב הליניארי החדש לדירות מגורים מזכות חייבות.

כמו כן יציינו מוכר/רוכש המקרקעין אם בקשו להקטין המקדמת מס שבח.

בסעיף 2 יציין רוכש/מוכר הנכס את פרטי ההמחאה אותה הוא מבקש לצרף להצהרה בגין תשלום המס על פי שומתו העצמית.

חלק ג – פרטי הזכות במקרקעין הנמכרת

בסעיף 1-3 אשר בחלק זה יציין מוכר/רוכש הנכס את מהות הזכות במקרקעין אשר נמכרת, בעלות/חכירה/חכירת משנה או זכות אחרת, את הגוף אשר בו רשומה הזכות במקרקעין והתייחסות לכך שהזכות כפופה לשכירות מוגנת ואת תיאור הנכס על פי שטר המכר.

בסעיף 4 מתייחס לסוג נכס המקרקעין הנמכר ולתיאורו. כאמור, טופס זה משמש להצהרה על מכירת/רכישת כל סוג של זכות במקרקעין ועל כן, יש לפרט מהו הנכס הנמכר, למסור את תיאורו, את תיאור המבנה אשר הינו ממוקדם בו ואת נתוניו התכנוניים.

בסעיף 5-6 ידווחו הצדדים לעסקה על החלק הנמכר ועל החלקים המועברים מן המקרקעין על פי נסח הטאבו.

חלק ד – פרטי העסקת המקרקעין

בסעיף 1 – מצהירים הצדדים לעסקה כי אין הסכמים נוספים במישרין ובעקיפין מעבר לחוזה המכר. אם קיימים הסכמים נוספים כאמור, ידווחו הצדדים על קיומם ומהותם (כולל צירוף ההסכמים).

בסעיף 2 מתייחס למועד חובת תשלום המס על פי הוראות סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה); דהיינו, המוקדם מבין קבלת חזקה במקרקעין, תשלום מעל 50% מן התמורה (לעניין מס רכישה) או 40% (לעניין מס שבח) או מתן ייפוי כוח בלתי חוזר לרישום הזכויות על שם הרוכש.

בסעיף 3 יציינו הצדדים לעסקה את המועד בו נמכרה הזכות ואת שווי המכירה.

מועד המכירה הוא, בדרך כלל, יום החתימה על ההסכם או יום ההתקשרות הראשונה בכתב (זיכרון דברים). שווי המכירה המוצהר הוא השווי על פי התמורה הנקובה בחוזה.

בשווי המכירה יש לכלול את כל הסכומים אשר הרוכש התחייב לשלם אם במישרין או בעקיפין.

חלק ה – הצהרת מוכר הנכס

בחלק זה יציין המוכר את סכום מס שבח על פי שומתו העצמית (כפי שחושב על גבי טופס 2990 – נספח להצהרה) וכן יצהיר על נכונות נתוני ההצהרה אשר הגיש ועורך דין/פקיד מס שבח יאמת את חתימתו. 

 

חלק ו – הצהרות רוכש הנכס

בסעיף 1 יצהיר רוכש הנכס מהי מהות הזכות הנרכשת: דירה, דירת נופש, בניין, קרקע או משק חקלאי.

בסעיף 2 משמש להצהרה על רכישת דירת מגורים:

  • השימוש אשר יעשה הרוכש בזכות שרכש (סעיף 2.1).
  • האם הדירה הנרכשת הנה דירתו היחידה של רוכש המקרקעין (סעיף 2.2) (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה אשר בבעלות הרוכש).
  • האם לרוכש הדירה יש בנוסף לדירה הנרכשת דירה אחת נוספת אותה הוא מתחייב למכור בפרק הזמן אשר נקבע בחוק על מנת שיחשב כבעל דירה יחידה(סעיף 2.3). (גם דירת ירושה/מתנה הנה דירה אשר בבעלות הרוכש).

בסעיף 3 יצהיר הרוכש אם הדירה תשמש כמלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

בסעיף 4 יצהיר הרוכש אם הנכס נרכש באמצעות נאמן.

דיווח על שומה עצמית לעניין מס רכישה:

רוכש הנכס ידווח את נתוני השווי לעניין מס רכישה, את שיעורי מס הרכישה וכן את סכום מס רכישה לתשלום.

בסוף חלק ו מצהיר רוכש הנכס על נכונות נתוני ההצהרה ועורך דין/פקיד מס שבח יאמת את חתימתו.

   

לחץ כאן לטופס 7002

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים