טופס 7004 -בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד

טופס 7004 - בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד 

טופס 7004 מיועד לבקשה לפטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד, בהתאם להוראות סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג - 1963 (להלן: "החוק"). 

טופס זה מוגש כנספח להצהרה בהתאם להוראות סעיף 73 לחוק ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 

בטופס 7004 יש למלא את הפרטים להלן:

  1. חלק א' - יש למלא את פרטי האיגוד המתפרק.
  2. חלק ב' - בסעיף 1 - את סוגי הזכויות באיגוד המתפרק. בסעיף 2 - את פרטי הזכויות במקרקעין של האיגוד ביום ההחלטה על פירוק האיגוד.
  1. חלק ג' - פירוט זכויות האיגוד המתפרק באיגוד מקרקעין אחר בתאריך ההחלטה על פירוק האיגוד.
  2. חלק ד' - פירוט בעלי הזכויות באיגוד המתפרק ביום ההחלטה על פירוק האיגוד וזכויותיהם.
  3. חלק ה' - יש למלא הצהרה על נתונים לצורך בדיקת הזכאות לפטור ממס שבח

לטופס 7004 יש לצרף את האסמכתאות להלן:

  1. פרוטוקול של ההחלטה בדבר פירוק מרצון של האיגוד.
  2. אישור רשם האיגוד על קבלת בקשה לפירוק מרצון של האיגוד.
  3. מאזנים של האיגוד, מאושרים ע"י רואה חשבון, ל - 5 שנים אחרונות.
  4. אישור רשם האיגוד על בעלי הזכויות באיגוד המתפרק, זכויותיהם בו ומועד רכישתם. 

לחץ כאן לטופס 7004

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים