טופס 7005–בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מס מכירה מס רכישה במכירת רכישת זכות במסגרת חילוף

טופס 7005 – בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין/מס מכירה/מס רכישה במכירת/רכישת זכות במסגרת חילוף

                        חילוף מבנה עסקי על פי סעיף 49 יא לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963           

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 7005: 

  1. הזכות במקרקעין הנמכרת: 

             פרטי המוכרים של הזכות במקרקעין.

             פרטי הרוכשים של הזכות במקרקעין.

             פרטי נכס המקרקעין הנמכר. 

בניית המבנה הסתיימה ביום ____________ קיבלתי חזקה בנכס ביום ____________.

□ הזכות הנמכרת הינה מבנה עסקי אשר שימש בייצור הכנסה, על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

□ הזכות הנמכרת הינה מבנה עסקי אשר שימש בייצור הכנסה אצל השוכר, על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה.

     מצ"ב הסכם שכירות.

□ תקופת השימוש לייצור הכנסה על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה  מ- ____________ עד __________. 

פרטי השוכרים של נכס המקרקעין:

מספר זהות

שם פרטי ושם משפחה

כתובת

תקופת השימוש לייצור הכנסה על פי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה אצל השוכר – תחילת התקופה, תום התקופה. 

□ הנכס הנמכר מיועד על פי טיבו לייצור הכנסה, בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, למטרת ____________.

הנכס הנמכר  □ שימש     □ לא שימש למגורים בידי המוכר או בידי שוכר את המבנה או בידי קרוב של מי מהם

□ הנכס הנמכר שימש למגורים בידי _____________ בתקופה מ- ____________ עד _____________

 

  1. הזכות במקרקעין הנרכשת 

          פרטי המוכרים של נכס המקרקעין.

          פרטי הרוכשים של נכס המקרקעין.

          פרטי נכס המקרקעין הנמכר. 

ברכישת מבנה עסקי

בניית המבנה הסתיימה ביום ____________ על פי החוזה, אקבל חזקה ביום ___________

□ הנכס הנרכש מיועד לשמש על פי טיבו לייצור הכנסה בהתאם לסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה ואני מתחייב כי הנכס לא ישמש למגורים במשך __________ שנים מיום הרכישה. 

ברכישת קרקע לבניית מבנה עסקי

הזכות החלופית היא קרקע לבניית מבנה עסקי     □ כן          □ לא

קיימת תכנית המתירה בנייה על הקרקע     □ כן, מספר התכנית _____________      □ לא

על פי התכנית: ייעוד הקרקע ________________ מועד תחילת הבנייה בפועל ___________________. 

ידוע לי כי הפטור ממס מותנה בהמצאת המסמכים הבאים והתאמתם לדרישות החוק:

  1. אישור על סיום בנייה על פי סעיף 265 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"א-1965.
  2. התכנית על פיה נבנה המבנה העסקי.
  3. היתר בנייה.

  

לחץ כאן לטופס 7005

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים