טופס 7010–הודעה על הקצאה

טופס 7010 – הודעה על הקצאה

                   על פי סעיף 75(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963 

בטופס 7010 יש למלא את הפרטים להלן: 

 • פרטי איגוד המקרקעין אשר בו נעשית ההקצאה. 
 • סוגי הזכויות באיגוד המקרקעין. 
 • פירוט נכסי איגוד המקרקעין במועד ההקצאה. 
 • פירוט זכויות איגוד המקרקעין באיגוד אחר במועד ההקצאה. 
 • פרטי בעלי הזכויות באיגוד המקרקעין ערב ההקצאה. 
 • פרטי בעלי הזכויות באיגוד מקרקעין מיד לאחר ההקצאה. 
 • תמורה בגין ההקצאה באיגו מקרקעין במישרין ובעקיפין.

 יש לצרף לטופס 7010 את המסמכים להלן:

 1. הסכם ההקצאה באיגוד מקרקעין.
 2. מאזנים: 1 מאזן חברה לתום השנה אשר קדמה להקצאה/מאזן בוחן ערב ההקצאה.
  • מאזן בוחן של האיגוד לאחר ההקצאה.
  • פקודות יומן של ההקצאה באיגוד מקרקעין.
 3. אישור רו"ח המאשר ומפרט כדלקמן: 1 סכומי הלוואות, ערבויות או התחייבויות אחרות של בעלי המניות ו/או חברות קשורות (בנות, אחיות) אשר היו ערב ההקצאה ולאחריה. 2. תנאי הלוואת הבעלים לפני ואחרי ההקצאה (שיעור הריבית, תקופות ההחזר וסכומי ההחזר).
 1. אישור רשם החברות מיהם בעלי המניות באיגוד מקרקעין לאחר הקצאת המניות.
 2. דוח הקצאת מניות אשר נשלח לרשם החברות.
 3. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון בגין הקצאת המניות באיגוד. 

לחץ כאן לטופס 7010

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים