טופס 7017–בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט

טופס 7017 – בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט           

לצורך קבלת האישור לפרויקט מנהלי החברה נדרשים להצהיר בטופס 7017 כדלהלן

  1. החברה הינה חברה תושבת ישראל, והגישה לשלטונות המס את כל הדוחות אשר היא חייבת בהגשתם.
  2. במשך שנת המס הנוכחית ושלוש השנים אשר קדמו לה, החברה הינה קבלן בונה ומדווחת על הכנסותיה ממכירת בניינים בהתאם להוראות סעיף 8א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961.
  3. החברה איננה איגוד מקרקעין כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
  4. החברה נמצאת/לא נמצאת (מחק את המיותר) בהליכי פירוק או כינוס.
  5. החברה לא ביקשה להיחשב חברה משפחתית בשנת המס.
  6. החברה הינה קבלן רשום אצל רשם הקבלנים במשרד השיכון (יש לצרף רישיון בר תוקף) ו/או המצאת רישיון בר תוקף של הקבלן הראשי בפרויקט.
  7. הכנסות החברה ממכירת הדירות או שטח המסחר בפרויקט ________ תהיינה נתונות לשומת מס הכנסה הכנסות ממכירת מלאי עסקי.
  8. עם הגשת הדוח השנתי, יוגש דיווח לפקיד השומה על כל המכירות של המלאי העסקי אשר קיבלו פטור ממס שבח בשנת המס מכוח סעיף 50 לחוק בשנת המס אליה התייחס הדוח השנתי.
  9. החברה לא תעשה שימוש בפטור ממס שבח במכירת הרכוש הקבוע שלה, ובמכירות לצדדים קשורים.
  10. ידוע לי כי מתן האישור לפרויקט ותוקפו יפורסמו באתר האינטרנט של רשות המיסים. 

לחץ כאן לטופס 7017

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים