טופס 7020–בקשה לפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 49כ 2 לחוק מיסוי מקרקעין

טופס 7020 – בקשה לפטור ממס שבח על פי הוראות סעיף 49כב(2) לחוק מיסוי מקרקעין

                        (פטור במכירת יחידת מגורים במתחם  פינוי-בינוי בתמורה כספית ורכישת זכות בבית אבות)                       

פרטי יחידת המגורים הנמכרת במתחם פינוי-בינוי

תת-חלקה, חלקה, גוש 

נתוני הבקשה לפטור ממס שבח

בתמורה למכירת כל זכויותיי ביחידת המגורים קיבלתי כסף בלבד                                       □ כן    □ לא

מלאו לי 60 שנים                                                                                                  □ כן    □ לא

טרם מלאו לי 60 שנים אבל אני נזקק/ת לשירותי סעד                                                      □ כן    □ לא

בתאריך ________ רכשתי זכות בבת אבות בכספי התמורה ועברתי לגור בבית האבות            □ כן    □ לא

(אם כן – יש לצרף אסמכתאות על הרכישה והמגורים) 

בכוונתי לרכוש זכות בבית אבות בכספי התמורה לשם מגורי וזאת תוך שנה מיום המכירה        □ כן    □ לא

(אם כן – אבקש להקפיא את יתרת החוב בשומה עד הרכישה) 

 לחץ כאן לטופס 7020

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים