טופס 7021–בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים

טופס 7021 –     בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים

                        בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת היצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 7021: 

  1. פרטי הנכס.
  2. פרטי הצדדים למכירה. 

אופן תשלום המס

קיימות שתי אפשרויות:

  1. לשלם מס שבח במלואו על פי הוראות סעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963.

אם וכאשר תעמוד המכירה בכל התנאים להקלה כולל התנאי של בניית הדירות, תתוקן השומה ויוחזר עודף מס השבח אשר שולם כולל הפרשי הצמדה וריבית מיום התשלום.

  1. לשלם את המס על השבח הריאלי על פי הוראת השעה וליתן ערבות בנקאית על יתרת המס לתקופה של 36 חודשים, כולל סכום בגין ריבית והצמדה משוערת לתקופה של 36 חודשים. 

לחץ כאן לטופס 7021

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים