טופס 7025–הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

טופס 7025 – הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

                        בהתאם לסעיף 49 י(א)(7) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963

                        נספח לטופס 7002 – הצהרה על מכירת זכות במקרקעין

 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס:

 1. פרטי המוכר/מעניק האופציה.
 1. פרטי הרוכש.
 1. פרטי הזכות במקרקעין נשוא האופציה הנמכרת.
 1. הצהרת המוכר
 • בתאריך ___________ מכרתי אופציה לרכישת הזכות הנמכרת.
 • האופציה ניתנה בכתב _________________ □ כן, ההסכם מצ"ב □ לא
 • האופציה ניתנת להעברה _______________ □ כן,                             □ לא
 • האופציה ניתנת למימוש עד לתאריך ___________ (להלן: "תקופת האופציה").
 • מסרתי אופציות נוספות בנוגע לזכות הנמכרת _________ □ כן, מספר שומה □ לא
 • מחיר המימוש אשר נקבע לזכות הנמכרת _____________ ₪.
 • התמורה בעד מתן האופציה לראשונה ______________ ₪.
 • למחזיק האופציה או למי מטעמו ניתנה זכות חזקה במקרקעין אשר לגביהם ניתנה האופציה □ כן  □ לא
 • העסקה דווחה לפקיד השומה ________________________ □ כן, הדו"ח מצ"ב        □ לא
 • משרד פקיד השומה בו מנהל תיקי ____________________.

 

 לחץ כאן לטופס 7025

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים