טופס 7039 – הודעה על מכירת זכויות במקרקעין

טופס 7039 – הודעה על מכירת זכויות במקרקעין

                        על פי סעיף ________ לפקודת מס הכנסה

נספח לטופס 7002 – הצהרה על מכירת זכות במקרקעין 

בכפוף להוראות סעיף ________ לפקודת מס הכנסה (חלק ה' 2), הריני להודיעכם בזאת על העברת הנכסים שיפורטו להלן. נבקשכם כי העברה זו תהיה פטורה ממס שבח, ותחויב במס רכישה בשיעור של 0.5%, על פי סעיף _________ לפקודה. 

  1. פרטי החברה/היחיד מעביר/ה. 
  1. פרטי החברה הקולטת. 
  1. הצדדים בהעברת הנכסים קשורים: □ לא            □ כן, סוג הקשר ___________ 
  1. רשימת הנכס/ים המועבר/ים. 
  1. תאריך העברת הנכסים _____________ 

 מסמכים מצורפים:

  • חוות דעת על שווים של הנכסים.
  • העתק מאושר מטופס הפנייה אל פקיד השומה/אישור מראש על שינוי מבנה. 

לחץ כאן לטופס 7039

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים