טופס 7085–בקשה לתיקון שומה

טופס 7085 –     בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963           

 סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע:

"המנהל רשאי, בין ביוזמתו ובין לפי דרישת מי ששילם מס, לתקן שומה אשר נעשתה על פי הסעיפים 78, 79 ו- 82, תוך ארבע שנים מיום שנעשתה, בכל אחד מן המקרקעין להלן:

  • נתגלו עובדות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב במס או לשנות את סכום המס;
  • המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס;
  • נתגלתה טעות בשומה." 

בטופס 7085 יש למלא את הפרטים להלן: 

פרטי מבקש/ת תיקון שומת מס שבח / מס רכישה 

פרטי שומת מס שבח / מס רכישה 

סכום מס שבח / מס רכישה:

על פי שומת המנהל.

על פי בקשת התיקון.

שאינו שנוי במחלוקת. 

אני הח"מ מבקש/ת לתקן את השומה הנ"ל עפ"י הוראות סעיף □ 85(1)   □ 85(2)   □ 85(3) לחוק מהנימוקים להלן:

(יש לצרף אסמכתאות תומכות בבקשה). 

אם לא יצוין הסכום אשר אינו שנוי במחלוקת – יחשב כל סכום המס על פי שומת המנהל כסכום אשר אינו שנוי במחלוקת.

על סכומי המס אשר אינם שנויים במחלוקת שלא שולמו יחולו הליכי גבייה כחוק.

בקשת התיקון אינה מפסיקה את חיובי הריבית, ההצמדה והקנסות, לגבי כל סכום המס אשר לא שולם.

אם הבקשה מוגשת על ידי  מייצג – יש לצרף ייפוי כוח מתאים.

את טופס הבקשה יש למלא במקור והעתק. המקור יוגש למשרד האזורי וההעתק למגיש הבקשה.  

לחץ כאן לטופס 7085

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים