טופס 7152-בקשה לתשלום מקדמה

טופס 7152 – בקשה לתשלום מקדמה

בהתאם להוראות סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין

בטופס 7152 יש למלא את הפרטים להלן:

מספר שומה 

פרטי נכס המקרקעין:

תת חלקה, חלקה, גוש, התמורה בעד מכירת הנכס (ש"ח) 

אופן קביעת סכום המקדמה

□ בהתאם להוראות סעיף 15 (ב) לחוק מיסוי מקרקעין עלי להעביר למנהל מקדמה בשיעור % ______ מן התמורה.

□ בהתאם להוראת השעה במכירת דירת מגורים מזכה חייבת לפי סעיף 48א(ב2) המקדמה תהא בגובה השומה העצמית. 

□ אושרה הקטנת מקדמה לסכום של _________ ש"ח. 

אבקש לשלוח אלי:

□ שובר תשלום כולל אישור לטאבו על סך ___________ ₪.

     החלקים באישור לטאבו _________________

     (יונפק רק אם משולמת כל המקדמה) 

□ שובר תשלום על סך __________ ₪. 

שם ___________________ מספר טלפון לבירורים _________________

כתובת למשלוח דואר ________________________________________

תאריך _______________ חתימה _____________________________

לחץ כאן לטופס 7152

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים