טופס 7156 – בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה

טופס 7156 – בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה

בהתאם להוראות סעיף 15(ו)(1) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 

סעיף 15(ו) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כדלהלן: 

  • המוכר או הרוכש רשאים להגיש למנהל בקשה מנומקת לבחינת ההחלטה אשר ניתנה בעניינם לפי סעיף קטן (ה)(1), בתוך 14 ימים מיום שנמסרה למוכר או לרוכש ההחלטה; המנהל ייתן תשובה מנומקת בכתב לבקשה בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה בהסתמך על המסמכים אשר צורפו לבקשה. 
  • לא נתן המנהל תשובה במועד כאמור לעיל, יראו את הבקשה לעניין שיעור המקדמה כאילו התקבלה. 

לחץ כאן לטופס 7156

 ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים