טופס 7157 - תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה

טופס 7157 - תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה בהתאם לסעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין. 

הטופס מהווה נספח להצהרה והשומה העצמית. 

בטופס 7157 יש לציין את פרטי המוכרי דירת המגורים, פרטי הדירה הנמכר ופרטי זכויות הבנייה הנוספות. 

תחשיב חלק השווי הפטור ממס שבח והחלק החייב במס שבח: 

נתוני עזר לעריכת חישוב מס שבח:

  1. שווי המכירה הכולל.
  2. שווי הדירה ללא זכויות בנייה נוספות.
  3. שווי זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות סעיף 2 לעיל.
  4. סכום תקרת הפטור ממס שבח הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

תחשיב ה פטור / החיוב מס שבח

אם שווי הדירה ללא זכויות בנייה עולה על סכום תקרת הפטור ממס שבח מקרקעין [סעיף 2 לעיל גדול מסעיף 4 לעיל] אזי החישוב יהא לפי סעיף א' להלן, אם לאו החישוב יערך על פי סעיף ב' להלן: 

א. חלק השווי המיוחס לפטור ממס שבח מקרקעין יהא בהתאם לסעיף 2 לעיל.

 חלק השווי המיוחס לחיוב במס שבח  של זכויות הבניה יהא בהתאם לסעיף 3 לעיל.     

ב.  חלק השווי המיוחס לחלק הפטור ממס שבח - כפל שווי דירת המגורים ללא זכויות הבנייה אך לא יותר מגובה תקרת הפטור (סעיף 4 לעיל).

חלק השווי המיוחס לחיוב במס שבח מקרקעין - סעיף 1 לעיל פחות חלק השווי המיוחס לחלק הפטור ממס שבח. 

את ההצהרה על מכירת הדירה הכוללת זכויות בנייה יש להגיש ע"ג טופס 7002.

להצהרה יש לצרף בקשה לפטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה - טופס 2988.

לגבי החלק החייב במס שבח מקרקעין, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990.

לגבי החלק העודף (ככל שקיים) יש לצרף שומה עצמית. אם לגבי חלק זה מתבקש חישוב לפי ליניאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות [סעיף 48א(ב3)] יש לערוך שומה עצמית ע"ג טופס 2990א ובתקופת המעבר (2014 - 2017) לצרף גם טופס 7914

לחץ כאן לטופס 7157

ראה גם החזר מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים