טופס 7158 - תחשיב החיוב במס שבח לפי ליניאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות

טופס 7158 - תחשיב החיוב במס שבח לפי ליניאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה. 

בטופס 7158 יש לציין את פרטי מוכרי דירת המגורים, פרטי הדירה הנמכרת ופרטי זכויות הבנייה הנוספות. 

תחשיב חלק השווי החייב בליניאריות מוטבת והחלק אשר חייב בחישוב מס שבח רגיל: 

נתוני עזר לעריכת חישוב מס שבח:

  1. שווי המכירה הכולל של המקרקעין.
  2. שווי דירת המגורים ללא זכויות בנייה נוספות.
  3. שווי זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות סעיף 2 לעיל.
  4. סכום תקרת הפטור הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג - 1963

תחשיב החיובים

אם שווי דירת המגורים ללא זכויות בנייה עולה על סכום תקרת הפטור [סעיף 2 לעיל גדול מסעיף 4 לעיל] אזי החישוב יהא לפי סעיף א' להלן, אם לאו החישוב יערך על פי סעיף ב' להלן: 

א. חלק השווי המיוחס לחיוב בליניאריות מוטבת/חדשה יהא בהתאם לסעיף 2 לעיל.

חלק השווי המיוחס לחיוב במס בליניאריות רגילה של זכויות הבניה יהא בהתאם לסעיף 3 לעיל.

ב. חלק השווי אשר מיוחס לחלק החייב בליניאריות מוטבת/חדשה - כפל שווי הדירה ללא זכויות הבנייה אך לא יותר מגובה תקרת הפטור (סעיף 4 לעיל).

חלק השווי אשר מיוחס לחיוב במס בליניאריות רגילה של יתרת זכויות הבנייה - סעיף 1 לעיל פחות חלק השווי אשר מיוחס לחלק החייב בליניאריות מוטבת. 

את ההצהרה על מכירת הדירה הכוללת זכויות בנייה יש להגיש על גבי טופס 7002.

לגבי החלק החייב במס שבח לפי ליניאריות מוטבת/חדשה, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990/א וכן טופס 7914 (בתקופת המעבר).

לגבי החלק אשר חייב במס בליניאריות רגילה, יש לצרף שומה עצמית בטופס 2990

לחץ כאן לטופס 7158

ראה גם החזר מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסים