טופס 7202 – מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבל פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל

טופס 7202 – מכירת דירה על ידי חייב במס ריבוי דירות - בקשה לקבל פטור ממס ריבוי דירות, מענק ואישור הפקדה בקופת גמל

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 7202:

 1. פרטי מוכר הדירה.
 2. פרטי הדירה אשר נמכרה.
 3. פרטים כללים לגבי מס ריבוי דירות ומכירת הדירה.
 4. בקשה לפטור ממס ריבוי דירות.
 5. בקשה לקבלת מענק בגין מכירת דירה על ידי חייב במס ריבוי דירות.
 6. בקשה לקבלת אישור הפקדה בקופת גמל להשקעה. 

להלן דברי ההסבר של רשות המסים לטופס:

 1. הקלות במכירת דירה

חוק מס ריבוי דירות (להלן: "החוק") קובע כי חייב במס אשר ימכור דירת מגורים חייבת במס שבח מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 באוקטובר 2017 יהא זכאי להטבות, בכפוף לעמידה בתנאים אשר נקבעו בחוק ובתקנות לכל הטבה, כדלהלן:

 • פטור ממס ריבוי דירות על התקופה שהדירה הנמכרת הייתה בבעלותו מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום המכירה וזאת לגבי דירה אחת (הנמכרת או אחרת) על פי החלטת החייב.

התנאים לפטור מופיעים בסעיף 148(ג) לחוק.

 • מענק בגובה מס השבח אשר נקבע בשומת המנהל ולא יותר מ- 85,000 ₪ וזאת במכירה על ידי חייב במס.

מענק בגובה מחצית ממס השבח אשר קבע המנהל ולא יותר מ- 15,000 ₪ וזאת במכירה על ידי חייב אשר נקבע לו פטור על פי החוק (סך הסכום הקובע של דירות ההשקעה כהגדרתן בחוק הינו עד 1,150,000 ₪).

התנאים לקבל המענק מופיעים בסעיף 148(ד) לחוק ובתקנות בדבר מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה.

 • הפקדה בקופת גמל שרווחיה יהיו פטורים ממס בעת פדיונם.

התנאים להפקדה והתנאים לפדיון פטור ממס מופיעים בסעיפים 149-150 בחוק. 

 1. הצהרה על שינוי

סעיף 122(א) לחוק בדבר "הצהרה והודעה על שינוי" קובע בין היתר כי חייב במס אשר ימכור דירה יהא חייב בהגשת הצהרה מעדכנת למנהל תוך 30 יום מיום המכירה. טופס זה משמש גם לצורך הגשת ההצהרה הקבועה בחוק. 

 1. דגשים
 • יש להקפיד ולמלא את הטופס על כל סעיפיו לצורך טיפול יעיל ומהיר.
 • בטופס שולבו שאלות/הצהרות המתייחסות לתנאי ההטבות. סימון התשובה הראשונה מצביע על עמידה בתנאים.
 • ניתן לראות את נוסח החוק והתקנות באתר רשות המיסים.
 • בכל מקרה הוראות החוק והתקנות הם המחייבים.

 

לחץ כאן לטופס 7202

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים