טופס 738 – רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמא 38

טופס 738 –    רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38

                    הודעה על פי סעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח רכישה) התשכ"ג - 1963 

בטופס 738 יש למלא את הפרטים להלן:

  1. פרטי העסקה

פרטי המוכרים של הזכות במקרקעין.

פרטים נוספים. 

  1. אני הח"מ מודיע/ה על חתימת הסכם למכירת זכויות במסגרת תכנית חיזוק

□ מותנה בתנאי מתלה.

□ מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין (אופציה). 

  1. יום המכירה ייקבע המוקדם מבין אלה:

□ התקיימות התנאי המתלה.

□ יום מימוש האופציה.

□ המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק. 

להלן המסמכים אשר יש לצרף לטופס 738:

  • נסח רישום.
  • צו רישום בית משותף.
  • אישור מהנדס בכתב, אשר הוגש למהנדס הוועדה המקומית, הקובע כי בחן את עמידות המבנה בפני רעידות אדמה וקבע כי יש צורך ואפשרות לחיזוק המבנה (סעיפים 8 – 9 בתמ"א).
  • חוות דעת מהנדס הוועדה המקומית, המתיר תוספות בנייה למבנה הקיים (סעיפים 11 ו- 14 בתמ"א).
  • חוות דעת שמאיות: מטעם הוועדה המקומית, מטעם בעלי הזכויות וכן שומת שמאי מכריע לקביעת גובה היטל ההשבחה.
  • בקשה להיתר בנייה (גרמושקה) הכוללת פירוט של שטחי הבנייה במסגרת תמ"א 38 ומכוח תכניות אחרות.
  • פירוט האגרות למתן היתר בנייה אשר שולמו לפי פירוט השטחים מכוח תמ"א 38 ושטחים נוספים מכוח תכניות אחרות. 

לחץ כאן לטופס 738

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים