טופס 7649–בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה

טופס 7649 –     בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה לפי חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת השעה), התשע"א-2011

                        (הוראת שעה מתאריך 1 בינואר 2011 ועד 31 בדצמבר 2012)

                        הצהרה משלימה להצהרה ראשית שכוללת בקשה לפטור לדירת מגורים מזכה 

להלן הפרטים אשר יש למלא בטופס 7649: 

פרטי דירת המגורים הנמכרת

פרטי העסקה 

הצהרה המוכר/ת

לפני המכירה הנוכחית מכרתי בפטור לפי הוראת השעה יותר מדירה אחת              □ לא    □ כן

המכירה בגינה מבוקש הפטור הנה לקרוב                                                             □ לא    □ כן

הדירה הנמכרת התקבלה ללא תמורה בין התאריכים 1.11.2010 ועד 31.12.2012     □ לא    □ כן

(אם כן, יש לצרף שומה עצמית/הצהרה לגבי החלק שמעל התקרה החייב ממס שבח) 

אני מבקש/ת להחיל עלי את הפטור ממס שבח למכירת דירת מגורים מזכה לפי הוראת השעה 

 לחץ כאן לטופס 7649

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים