טופס 7738–הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין

טופס 7738 –     הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38

                        הודעה על פי סעיף 49לב2(א) לחוק מיסוי מקרקעין

                        (עסקה אשר יום המכירה שלה ייקבע על פי סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין) 

בטופס 7738 יש למלא את הפרטים להלן: 

  • פרטי העסקה/ 
  • אני הח"מ מודיע/ה על חתימת הסכם למכירה זכויות במסגרת תכנית חיזוק. המכירה:

□ מותנית בתנאי מתלה.

□ מהווה מכירה של זכות לרכישת זכות במקרקעין (אופציה). 

  • ידוע לי כי יום המכירה ייקבע לפי המוקדם מבין אלה:

התקיימות התנאי המתלה/יום מימוש האופציה.

המועד שבו הוחל במתן שירותי בנייה לפי תכנית החיזוק. 

  • הצהרה מוכר/ת הזכות במקרקעין
  • הצהרה רוכש/ת הזכות במקרקעין 

המסמכים שיש לצרף לטופס

  • הסכם המכר.
  • אישור מהנדס בכתב, אשר הוגש למהנדס הוועדה המקומית, הקובע כי בחן את עמידות המבנה בפני רעידות אדמה וקבע כי יש צורך ואפשרות לחיזוק המבנה (סעיפים 8 – 9 בתמ"א). 

לחץ כאן לטופס 7738

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים