טופס 7920 – הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו

טופס 7920 – הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו

בהתאם להוראות סעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית – מסלול אי חיוב (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 

בטופס 7920 יש למלא את הנתונים להלן:

  • פרטי הדירה המועברת.
  • פרטי החברה אשר מעבירה את הדירה.
  • פרטי בעל המניות המהותי, מקבל הדירה (להלן: "בעל מניות"). 

כמו כן, בעל המניות נדרש להצהיר:

  • הדירה המפורטת בסעיף א הועמדה לשימושי לפני יום ה- 1 בינואר 2017.
  • החלטתי להעביר את הדירה לבעלותי ביום _____________ (לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2018).
  • על ההעברה אין להחיל מס שבח על החברה המעבירה ומס רכישה עלי וזאת מתוקף הוראות סעיף 96(ב)(3)(ב).
  • העתק מהצהרה זו הוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיקי. 

לחץ כאן לטופס 7920

ראה גם החזר מס שבח , חישוב מס שבח , מיסוי מקרקעין טפסים