טופס 805א הצהרת יחיד/ה בעל/ת מניות מהותי על זכאות לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה

טופס 805 א הצהרת יחיד/ה בעל/ת מניות מהותי על זכאות לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה

בעל מניות מהותי אשר מבקש כי ניכוי המס מן הדיבידנד יהא בשיעור של 25% בהתאם לשיעור המס המוטב אשר נקבע בהוראת השעה, נדרש למלא את טופס 805א ולהצהיר בפני החברה מחלקת, כי הינו עומד בתנאי הזכאות אשר נקבעו בהוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017.

הטופס יועבר אל החברה המחלקת על מנת שתנכה מס במקור בהתאם לשיעור המס המוטב וכן יש לצרף את הטופס לדוח בעל המניות לשנת 2017.

 

ראה גם את חוזר מס הכנסה 1/2017

לחץ כאן לטופס 805א