טיוטת חוזר מספר XX/2018 – מס הכנסה – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility tokens)

טיוטת חוזר מספר XX/2018 – מס הכנסה  – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility tokens)

הנפקת אסימונים (Tokens) לציבור (ICO – Initial Coin Offering) הינה דרך לגייס מימון למיזמים עסקיים. הנפקת האסימונים ומעקב אחר העסקאות אשר נעשו בהן, מתאפשרת לרוב באמצעות טכנולוגיית אבטחה המכונה בלוקצ'יין.

בלוקצ'יין (Blockchain) היא טכנולוגית אבטחה מבוזרת ממוחשבת ומוצפנת ("קריפטוגרפיה") המאפשרת פעילות עסקית מאובטחת באינטרנט ואימות של טרנזקציות עסקיות בין צדדים שונים ללא צורך בישות ניהול מרכזית. תוכנה הפועלת בהתאם לבלוקצ'יין מאפשרת שינויים ב"בלוקים" של מידע בהסכמה בין גורמים שונים ובלתי תלויים. כל בלוק אשר אושר מתחבר לבלוק הקודם. כך נוצר מבנה נתונים מבוזר שעל תוכנו (תוכל השרשרת הראשית) יכולים להסכים כל הגורמים המעורבים. שרשרת הבלוקים מכילה רישום של כל הפעולות אשר נעשו באמצעותה. השימוש בטכנולוגיה זאת נעשה בין היתר באסימונים דיגיטליים, והטכנולוגיה הזו מיושמת ליצירת חוזרים חכמים במגוון רחב של שימושים כגון: שמירה על זכויות יוצרים, העברת רשומות רפואיות ועוד.

השימוש בטכנולוגיה נעשית לרוב באמצעות הנפקה של אסימונים קריפטוגרפיים הנשמרים בארנקים דיגיטליים. נכון להיום, האסימונים הקריפטוגרפיים יכולים להיות אחד מאלה:

  • אסימונים מבוזרים – אסימונים אשר אינם מונפקים על ידי גורם מרכזי אחד ושערכם אינו מייצג ערך של סחורה כלשהיא או שירותים כלשהם, אלא ערכם נקבע על פי הסכמה בחליפין בין רשת המשתמשים (לדוגמה: ביטקוין, את'ריום וכד').
  • Security Token (להלן: "אסימונים הוניים") – אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים זכות לנכס או זכות פיננסית (כגון זכות התחייבותית או זכות הונית), לדוגמה: זכות לקבלת אחוז מרווחים עתידיים.
  • Utility Token (להלן: "אסימוני מוצרים ושירותים") – אסימונים המונפקים על ידי גורם מרכזי אחד המייצגים התחייבות מצד הגורם המנפיק לתת שירות או זכות למוצר עתידי בפיתוח למחזיק האסימון.

האסימונים המונפקים על ידי המיזמים, משקפים זכות לקבלת שירותים או מוצרים עתידיים בפיתוח אשר יסופקו על ידי החברה המנפיקה. יובהר כי הנפקת האסימונים היא כנגד רישום חוב (מקדמה מלקוחות) בגובה השירותים או המוצרים אשר בגינם הונפקו האסימונים בחברה המנפיקה, ולא כנגד הון או זכויות הוניות בחברה המנפיקה.

רשות המסים מבהירה כי חוזר זה דן בהשלכות המס מהנפקות אסימוני מוצרים ושירותים (Utility) והוא אינו קובע בשום אופן את מסגרת הכללים הנורמטיבית אשר תושט על הנפקות אלו. הנפקות אלו כפופות לכל דין ולהוראות הגורמים המפקחים הרלוונטיים ובהם: רשות ני"ע, אגף ביטוח חיסכון ושוק ההון, בנק ישראל וכו'. חשוב לציין, כי בהתאם לכללי העקיבה של דיני המס לכללי החשבונאות, העקרונות הקבועים בחוזר זה מבוססים על הוראות 15 IFRS (הכנסות מחוזים עם לקוחות) עם התאמות אשר נעשו לדיני המס. ככל ויהיו שינויים או שתפורסם תקינה ייעודית לנושא הנפקת ICO, רשות המסים תבחן את השינויים ותעדכן את החוזר ככל ויעלה הצורך.

לחץ כאן לטיוטת חוזר מספר XX/2018 - מס הכנסה  – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שירותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility tokens)