טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה לעניין מיזוגים ופיצולים (שינוי מבנה)

טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה לעניין מיזוגים ופיצולים (שינוי מבנה)

להלן דברי ההסבר להצעה לתיקון

הוראות חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") מסדירות את התנאים אשר בהם שינויי מבנה דוגמת מיזוג חברות, פיצול חברות או העברת נכסים אל חברה תמורת מניות בה, לא יחויבו במס. מדובר במקרים אשר בהם מבחינה מהותית לא היה מימוש כלכלי אמיתי המצדיק חיוב במס, וזאת בשל השמירה על הבעות הכלכלית בנכסים המועברים.

מאז חקיקתו, בשנת 1994, במסגרת תיקון 94 לפקודת מס הכנסה,  ועד היום, לא עבר חלק ה'2 לפקודה שינויים מהותיים, זולת תיקון123 לפקודת מס הכנסה, אשר במסגרתו נוספו לפקודה הוראות לעניין מיזוג על דרך של החלפת מניות (סעיף 103כ לפקודה) ולעניין החלפת מניות אשר אינה מיזוג (סעיף 104ח לפקודה).

מהניסיון אשר נצבר לאורך השנים ברשות המסים במהלך הטיפול בבקשות לשינויי מבנה על פי חלק ה'2 הנ"ל, עולה כי ההסדר במתכונתו הקיימת קובע מגבלות המקשות על ביצוע שינויי מבנה המבוצעים מטעמים עסקיים במציאות כלכלית דינאמית, ואינו נותן מענה הולם לצרכי החברות, בפרט בכל הקשור לשינויי מבנה של חברות הפועלות בענפי הטכנולוגיה העילית (היי-טק). שינוי מבנה הוא כלי חשוב במגזר זה, המתאפיין בשיעורי צמיחה גבוהים ובשינויים תכופים, ומקל על החברות בביצוע גיוסי הון ורכישת פעילויות, במטרה להרחיב את פעילותן העסקית.

חלק ה'2 לפקודה במתכונתו הנוכחית, נותן אם כן מענה אשר אינו תואם את הסביבה הכלכלית המודרנית, מעכב את ביצוען של עסקאות רבות ומציג חסמים ומגבלות אשר מקשים על תפקודן של חברות אלו ועל התפתחותן העסקית.

מטרתו העיקרית של התיקון המוצע היא הגמשת המגבלות החלות על מתן הקלות המס בעת ביצוע שינויי המבנה המוסדרים בפרק ה'2 האמור, ובכלל זה מתן אפשרות רחבה יותר לכניסת משקיעים לחברה ולמימוש זכויות וכן מתן אפשרות לביצוע שינויי מבנה מורכבים והסרת חסמים נוספים בדין הקיים. בנוסף, נועד התיקון המוצע לקבוע הסדר אחיד, ככל האפשר, לעניין מגבלות החלות על שינויי מבנה שונים ולפשט, ככל האפשר, את הוראותיו של חלק ה'2 לפקודה. יצוין כי הצעת חוק זאת מתמקדת בשינויי מבנה המשמשים חברות הפועלות בתחום הטכנולוגיה העילית, בשל החשיבות הרבה לצמיחתן וביסוסן כחברות מובילות בענפים אשר בהם הן פועלות.

 

לחץ כאן לטיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה לעניין מיזוגים ופיצולים (שינוי מבנה)