מדרגות מס הכנסה 2017

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בשקלים חדשים

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 74,640

10%

מ- 6,221 עד 8,920

14%

מ- 74,641 עד 107,040

14%

מ- 8921 עד 14,320

20%

מ- 107,041 עד 171,840

20%

מ- 14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשקלים חדשים

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 19,900

31%

עד 238,800

31%

מ- 19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪ (53,333 לחודש), יהיא חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדתה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.