מדרגות מס הכנסה 2017

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בשקלים חדשים

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 6,220

10%

עד 74,640

10%

מ- 6,221 עד 8,920

14%

מ- 74,641 עד 107,040

14%

מ- 8921 עד 14,320

20%

מ- 107,041 עד 171,840

20%

מ- 14,321 עד 19,900

31%

מ-171,841 עד 238,800

31%

מ-19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשקלים חדשים

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 19,900

31%

עד 238,800

31%

מ- 19,901 עד 41,410

35%

מ-238,801 עד 496,920

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

נציין כי מי שהגיע לגיל 60 יוכל להינות מן המדרגות הנמוכות אשר חלות על הכנסות מיגיעה אישית, גם על הכננסות אשר אינן מיגיעה אישית.

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪ (53,333 לחודש), יהיא חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדתה בסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה.