מדרגות מס הכנסה 2018

להלן שיעור המס לשנת 2018 שעודכנו לפי שיעור עליית המדד.

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 6,240

10%

עד 74,880

10%

מ- 6,241 עד 8,950

14%

מ- 74,881 עד 107,400

14%

מ- 8,951 עד 14,360

20%

מ- 107,401 עד 172,320

20%

מ- 14,361 עד 19,960

31%

מ- 172,321 עד 239,520

31%

מ-19,961 עד 41,530

35%

מ- 239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב- ₪

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 19,960

31%

עד 239,520

31%

מ- 19,961 עד 41,530

35%

מ- 239,521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

מס נוסף על הכנסות גבוהות

עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ₪ (53,490 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.