מדרגות מס הכנסה 2019

להלן שיעור המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עליית המדד.

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית ב- ₪

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 6,310

10%

עד 75,720

10%

מ- 6,311 עד 9,050

14%

מ- 75,721 עד 108,600

14%

מ- 9,051 עד 14,530

20%

מ- 108,601 עד 174,360

20%

מ- 14,531 עד 20,200

31%

מ- 174,361 עד 242,400

31%

מ-20,201 עד 42,030

35%

מ- 242,401 עד 504,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב- ₪

הכנסה חודשית

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

עד 20,200

31%

עד 242,400

31%

מ- 20,201 עד 42,030

35%

מ- 242,401 עד 504,360

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

מס נוסף על הכנסות גבוהות

עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ₪ (54,130 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.