מדרגות מס רכישה מעודכנות 2018

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2018 בהתאם להוראת ביצוע 1/2018 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2018 בוצעו בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה") עדכוני סכומים כפי שיפורט להלן:

מס רכישה

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16.1.18 עד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,664,520 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,664,520 שקלים חדשים ועד 1,974,335 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 1,974,335 שקלים חדשים ועד 5,093,535 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,093,535 שקלים חדשים ועד 16,978,450 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 16,978,450 שקלים חדשים – 10%;

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.18 עד ליום 15.1.19 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 5,095,570 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,095,570 שקלים חדשים – 10%;
 • הקלה ל"עולה"

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.18 עד 15.1.19 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,672,385 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,672,385 שקלים חדשים – 5%;
 • הקלה לרוכש משק חקלאי

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.18 עד ליום 15.1.19 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 437,665 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 437,665 שקלים חדשים – 5%;

מס שבח

 • סעיף 49א(א1) – תקרת פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק

בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מיום ה- 1 בינואר 2014 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת פטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.

להלן סכום תקרת הפטור לתקופה אשר בין יום 1.1.18 ועד 31.12.18 – 4,455,000 שקלים חדשים;

 • סעיף 49ה' לחוק

סעיף 49ה' לחוק מאפשר מכירת דירה בפטור בנוסף למכירת דירה אחרת נוספת אשר תימכר אף היא בפטור בכפוף להוראות הסעיף. הפטור מוגבל בסכומים.

להלן הסכומים המעודכנים לתקופה אשר בין יום 1.1.18 ועד 31.12.18:

שווי שתי הדירות הנמכרות יחד (סעיף 49ה(א)(3)) – 2,004,000 שקלים חדשים;

שווי מירבי של שתי הדירות (סעיף 49ה(א1)) – 3,332,000 שקלים חדשים;

 • סעיף 49ז' לחוק

סעיף 49ז' לחוק קובע לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" (בהתאם לפרק חמישי 1 לחוק) כי מקום בו התמורה משפעת מזכויות לבנייה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף (או חישוב לינארי מוטב – לפי העניין) בשל הזכויות לבנייה נוספת, זאת בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש אשר בין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

להלן סכומי תקרת הפטור ורצפת הפטור המעודכנים:

תקרת הפטור החל מיום 16.1.18 עד ליום 15.1.19 – 2,043,500 שקלים חדשים;

רצפת הפטור החל מיום 16.1.18 עד ליום 15.1.19 – 510,600 שקלים חדשים;

לחץ כאן להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2018

ראה גם חישוב מס שבח, שומה עצמית מס שבח, מיסוי מקרקעין טפסיםחישוב מס רכישה