מדרגות מס רכישה 2019

מדרגות מס רכישה 2019

 

מדרגות מס רכישה מעודכנות לשנת 2019 בהתאם להוראת ביצוע 1/2019 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2019 בוצעו, בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974 (להלן: "תקנות מס רכישה"), עדכוני סכומים לעניין שיעור מס רכישה, כפי שיפורט להלן:

  

מדרגות מס רכישה 2019

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(3) לחוק, רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) מיום 16 בינואר 2019 עד ליום 15 בינואר 2020 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות מס רכישה להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,696,750 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
 2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 שקלים חדשים ועד 2,012,560 שקלים חדשים – 3.5%;
 3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 שקלים חדשים ועד 5,192,150 שקלים חדשים – 5%;
 4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 שקלים חדשים ועד 17,307,170 שקלים חדשים – 8%;
 5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 שקלים חדשים – 10%;

  

בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ה) לחוק רוכש של דירת מגורים (אשר אינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.2019 עד ליום 15.1.2020 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 5,194,225 שקלים חדשים – 8%;
 2. על חלק השווי העולה על 5,194,225 שקלים חדשים – 10%;

  

 • הקלה ל"עולה" במס רכישה

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מס רכישה זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה (יש הקלה בתנאים מסוימים גם לקטין חוזר - תושב חוזר), להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה אשר לפני עלייתו לישראל ומסתיימת 7 שנים אשר לאחר עלייתו לישראל.

בהתאם לעדכון הסכומים האמורים בתקנה לפי עליית המדד, יעמוד שיעור מס הרכישה החל מיום 16.1.2019 עד 15.1.2020 על השיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר עד 1,788,285 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 1,788,285 שקלים חדשים – 5%;

ראה גם הנחה במס רכישה לעולה

 

 • הקלה לרוכש משק חקלאי במס רכישה

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה זכאי הרוכש "משק חקלאי" החל מיום 16.1.2019 עד ליום 15.1.2020 לתשלום מס רכישה (לגבי החלק אשר אינו בניין המשמש למגורים אשר לגביו ישלם מס רכישה בהתאם לשיעורי מס הרכישה החלים על רכישת דירת מגורים כאמור לעיל) בהתאם לשיעורים להלן:

 1. על חלק השווי אשר אינו עולה על 428,255 שקלים חדשים – 0.5%;
 2. על חלק השווי העולה על 428,255 שקלים חדשים – 5%;

 

לחץ כאץ להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2019