מחלקת החזרי מס

החזרי מס

במשרדנו מחלקת החזרי מס אשר מעסיקה רואי חשבון  בעלי ידע ונסיון רב אשר הינם מומחים להחזרי מס הכנסה.

החזרים ממס הכנסה מגיעים לנישומים רבים מסיבות רבות ושונות.

בהתאם להוראות סעיף 160 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") ניתן תוך 6 שנים להגיש דוח להחזר מס הכנסה.

להלן הוראות סעיף 160 לפקודה:

"(א)     הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי אדם שילם מס לשנת מס פלונית - בין דרך ניכוי ובין דרך אחרת - יתר על הסכום שהוא חייב בו, והדו"ח לאותה שנה הוגש לא יאוחר מתום שש שנים אחריה, יהא אותו אדם זכאי, תוך שנה מיום שנערכה השומה שבה נקבע סכום היתר או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס, הכל לפי המאוחר יותר, שיוחזר לו תשלום היתר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א) מתום שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח או מיום התשלום, לפי המאוחר, ועד ליום ההחזר.

(ב)     לא יוחזר לאדם תשלום לשנת מס שעליה לא מסר דו"ח, או הזניח למסרו, או שעליה נישום בסכום העולה על הסכום שבדו"ח שלו וקיבל הודעה על השומה שנערכה לו אותה שנה, אלא אם הוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה שאי-המסירה או ההזנחה למסור דו"ח אמיתי ונכון אין מקורן מרמה או מעשה או מחדל שבמזיד; אין הוראה זו חלה על סכומים שיש להחזירם לאחר השגה או ערעור.

(ג)      כל הרואה עצמו מקופח בהחלטתו של פקיד השומה בדבר הסכום שיש להחזירו לפי סעיף זה, תהיה לו אותה זכות לערעור על ההחלטה שהיתה לו אילו היה רואה עצמו מקופח בשומה שנעשתה לו."

מעבר להחזרי המס ה"רגילים" לשכירים ממס הכנסה המחלקה מתמחה ומטפלת בהחזרי מס בסוגיות ייחודיות לאוכלוסיות להלן:

1. החזר מס לעולה חדש לאור הטבות המס הייחודיות אשר הוענקו לעולים חדשים.

2. החזר מס לתושב חוזר לאור הטבות המס הייחודיות אשר הוענקו לתושב חוזר "רגיל".

3. החזר מס לתושב חוזר ותיק לאור הטבות המס הייחודיות לתושב חוזר ותיק.

4. החזרי מס משוק ההון בדיקת חישובי המס האופטימאליים על מנת להגיע להחזר מס מירבי משוק ההון.

5. החזרי מס לפנסיונרים - לאוכלוסית הפנסיונרים הוענקו הקלות מס יחודיות אשר בניצול מיטבי ניתן להגיע להחזרי מס הכנסה משמעותיים.

6. החזרי מס לאנשי קבע.

7. החזרי מס לעובדי הייטק - קיימות סוגיות מס אופיניות לעובדי הייטק אשר בטיפול נכון יכולות להביא לזכאות להחזרי מס משמעותיים.

8. החזר מס שבח.

9. החזרי מס לתושבי חוץ - תושבי חוץ אשר שילמו מס לרשויות המס בישראל זכאים במקרים מסוימים להחזר מס הכנסה.

10. החזרי מס על הכנסות מדמי שכירות.

11. החזרי מס רילוקיישן.

12. החזרי מס לפורשי צה"ל (פנסיונרים צה"ל).

נציין כי מניסיונינו החזרי המס עשויים להגיע לסכומים משמעותיים.