מיזוג או פיצול בחברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב

מיזוג או פיצול בחברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב

בהתאם להוראות סעיף 74ב לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק לעידוד השקעות הון"), במיזוג או פיצול שבו משתתפת חברה שלה מפעל מאושר או מפעל מוטב, כדי לשמר את ההטבות במס, יש לקבל את אישור רשות המסים (להלן: "המנהל"), ולגבי הטבות של מפעל מאושר – גם אם אישור מנהלת מרכז השקעות או תיירות, לפי העניין.

בהתאם להוראות הסעיף האמור, את הבקשה לשימור ההטבות יש להגיש למנהל במועד הבקשה למנהל לפי סעיף 103ט לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ואם לא הוגשה כזו, יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המיזוג או הפיצול.

בפועל עד היום, רוב החברות שהגישו בקשה למנהל לאשר את מיזוגן/פיצולן לפי סעיפים 103ט ו- 105ח לפקודה, לא היו מגישות במקביל את הבקשה לפי סעיף 74ב, אלא היו מחכות עד לקבלת אישור המיזוג או הפיצול ממחלקת מיזוגים פיצולים לגבי עמידה בהוראות חלק ה-2 לפקודה. לגבי חברות שכן הגישו את הבקשה לפי אותו סעיף, הטיפול היה נעשה רק לאחר קבלת אישור מחלקת מיזוגים פיצולים.

בשל העובדה, כי הטיפול במחלקות השונות לא היה נעשה במקביל, היה לוקח זמן רב עד קבלת אישור סופי הכולל גם את שימור ההטבות בחוק עידוד להשקעות הון.

לאור זאת החלטתי, כי החל מהבקשות שהוגשו בחודש דצמבר 2010 למחלקת מיזוגים ופיצולים, לגבי מיזוג או פיצול בו משתתפות חברות שלהן מפעל מאושר או מפעל מוטב, הטיפול הן לגבי ההטבות לפי חלק ה-2 לפקודה והן לגבי שימור ההטבות בחוק עידוד השקעות הון יעשה במשותף ובמקביל. בהתאם לכך, ייצא אישור אחד כולל ובו הסדר המס לפי חלק ה-2 לפקודה והסדר לפי חוק עידוד השקעות הון.

מכיוון שהחלטה זו נוגעת גם לגבי בקשות שהוגשו למחלקת מיזוגים ופיצולים לפי הודעתי זו, החברות לא תידרשנה להגיש בקשה נוספת למחלקת חוקי עידוד ונראה בקשה לפי סעיף 103ט לפקודה כבקשה גם לעניין סעיף 74ב לחוק עידוד השקעות הון.

לגבי בקשות חדשות, יש לכלול בבקשה למחלקת מיזוגים ופיצולים את ההתייחסות הנוגעת לחוק עידוד השקעות הון בהתאם לסעיף 74ב לחוק האמור.

לאחר הודעתי זו, לא יצאו עוד אישורים נפרדים (לגבי בקשות שהוגשו החל מדצמבר 2010) על כל המשתמע מכך.

לחץ כאן למסמך המלא