מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני ("הפרטה")

מיסוי מענק לעובדים עקב שינוי מבני ("הפרטה")

סיווגו של מענק המשולם לעובדים בעת ביצוע שינוי מבנה, שינוי בעלי שליטה, הפרטה וכו' וכנגזרת מכך אופן מיסויו, הינו נושא השנוי במחלוקת בין מקבלי המענק הטוענים לאי חבות במס או להכנסה במישור ההוני ובין רשות המסים הגורסת שמדובר בהכנסה פירותית.

הסוגיה עולה במהלך דיונים בפקידי השומה או בפניות לקבלת החלטות מיסוי מקדמיות במחלקה המקצועית של רשות המסים. חלק ממקרים אלו מצוי בהליכים משפטיים מתקדמים בבתי המשפט, כשלאחרונה ניתנו מספר פסקי דין בביהמ"ש המחוזי הסותרים זה את זה בהתייחסם לסוגיה זו.

בעניין מענק הפרטה שניתן לעובדי רשות הנמלים (עמ"ה 1122/06 אלימלך יוסף) ובעניין דומה בבנק אוצר החייל (עמ"ה 1014/07 – מירי בן זקן), נקבע בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין כי מענק ההפרטה ימוסה כהכנסת עבודה, ואילו בעניין הפרטה שניתן לעובדי בתי זיקוק לנפט (עמ"ה 859/08 חיים ניסים) נקבע שהמדובר בהכנסה הונית כי בכוונת רשות המסים לערער על פסיקה זו.

לאור האמור, מצאתי לנכון להבהיר כי עמדת רשות המסים בסוגיה נותרה בעינה כפי כבר הוצגה בהודעת היועץ המשפטי של הרשות באוגוסט 2006 ושל הסמנכ"ל לעניינים מקצועיים במרץ 2010, והיא שמדובר במענקים המשולמים לעובדים עקב קיומם של יחסי עבודה, ועל כן יש לראות בהם הכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ויש לחייבם במס בשיעורים הנקובים בסעיף 121 לפקודה.

מכן שבשלב זה, וכל עוד לא הוכרעה הסוגיה בבית המשפט העליון, יש להמשיך ולנקוט בעמדתנו זו ואין לאשר הסכמי שומה הנוקטים בגישה אחרת.

לחץ כאן למסמך המלא