מס הכנסה 2019 סכומים מעודכנים

 

תרומות למוסדות ציבור המזכות בזיכוי

190

לשנה

סכום מזערי, סכום העולה על סכום מרבי

9,322,000

לשנה

פדיון מניה באגודה שיתופית

317,000

 

התקרה לצורך סעיף 9(21) לפקודה – פיצויי הלנת שכר

8,160

לחודש

סכום הזיכוי המרבי בגין שכר משמרות בתעשייה

11,280

לשנה

ניתן זיכוי רק על אותו חלק משכר המשמרות, אשר לאחר צירופו למשכורת אינו עולה על

 

128,760

 

לשנה

משכורת למומחה חוץ

13,300

לחודש

הוצאות שהייה מרביות למומחה חוץ

330

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים

330

ליממה או כפי שיקבע פקיד השומה

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

1,790

לחודש

שכר דירה פטור ממס אם לא עלה על - ראה גם מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים

5,090

לחודש

שכר דירה החייב במס בשיעור של 10%

אין תקרה מ- 1.1.2003

תקרת הכנסה חייבת של נטול יכולת לעניין הזיכוי לפי סעיפים 44 או 45 ליחיד:

ליחיד:

לזוג:

 

 

169,000

271,000

 

 

 

לשנה

לשנה

הכנסת עיוור ונכה 100%:

 

 

תקרת הכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(א)

615,600

לשנה

תקרת הכנסה שאינה מיגיעה אישית הפטורה ממס – סעיף 9(5)(ב)

73,800

לשנה

תקרת הכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף

303,600

לשנה

הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום אין פטור.

185-364 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 73,800 ₪.

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 615,600 ₪ שהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

 

 

הכנסה שאינה מיגיעה אישית (סעיף 9(5)(ב)):

עד 184 יום אין פטור.

185-364 יום – פטור יחסי עד לתקרה של 73,8000 ₪.

365 יום או יותר – פטור יחסי עד לתקרה של 73,8000 ₪ שהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365.

אם מדובר בהכנסה מריבית בשל פיקדון שמקורו בפיצויים עבור נזקי גוף – עד לתקרה של 303,600 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

מתנות בשל קשר עסקי

תקנה 2(4) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)

 

210 לאדם

 

לשנה

הגרלות הימורים ופרסים (תקרת הפטור)

30,500 להגרלה/פרס

תקרת הפטור למלגה אצל חוקר – סעיף 9(29)

98,000

לשנה

 

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2018 ואילך (בש"ח)

  • ניכויים

ניכוי מריבית – סעיף 125ד לפקודה"

 

 

תקרה מוטבת – סעיף 125ד(א)

62,880

לשנה

ניכוי למעוטי הכנסה (סעיף 125ד(ב)

9,840

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה ליחיד – סעיף 125ד(ג)(1)

13,440

לשנה

ניכוי גיל פרישה חובה לזוג – סעיף 125ד(ג)(2)

16,560

לשנה

פטור מרבי של 35% - סעיף 125ה לפקודה

35,616

לשנה

הוצאות לינה בארץ:

 

 

לינה שעלותה נמוכה מ- 125$

מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ- 125$, 75% מההוצאה אך לא פחות מ-

125$

 

ולא יותר מ-

213$ = (284$ X 75%)

הוצאות למתנדב במוסד ציבורי:

 

 

כיבוד קל

30

לאדם באירוע

נסיעה בתחבורה ציבורית

230

לחודש

הוצאות דלק

680

לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד

110

לחודש

הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד:

 

 

1.     אם סכום ההוצאה אינו עולה על

23,900

לשנה

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על או 80% מההוצאה, לפי הנמוך

 

2,400

 

 

2.     אם סכום ההוצאה עולה על

23,900

 

סכום ההוצאה המוכרת – סכום ההוצאה שעולה על

4,800

 

 

  • סכומים אחרים

תשלום חד פעמי בעד שירותים או נכסים שאין לנכות ממנו מס במקור (חוק עסקאות גופים ציבוריים)

4,920

 

סכום הלוואה לעניין סעיף 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית המדד

7,800

לשנה

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)

3.41%

לשנה

תשלום "בתקופת הבחירות" -ראה גם הודעת רשות המסים בחירות 2019

8,800

 

מזונות לתושב חוץ – סעיף 20ב (לשנת 2017)

 

 

מזערי

5,690

לחודש

מרבי

11,380

לחודש

סכום המחייב קטין בהגשת דוח (לשנת המס 2018)

81,570

 

עיצום כספי – סעיף 195 ב(א)

510

לחודש

עיצום כספי – סעיף 195ב(ב)

5,110

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ב)

5,060

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ג)

50,600

 

עיצום כספי – סעיף 195י(ד)

25,300

 

 

סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך (בש"ח)

חוק עידוד השקעה באנרגיה

 

 

תקרת הפטור ממכירת חשמל

24,300

 

תקרה נוספת מס 10%

100,187

 

תקרת הפטור מהשכרת מקרקעין

5,100

 

פטור מהגשת דו"ח:

 

 

תוספת א' – משכורת

651,000 לשנת המס 2018

תוספת ב' – הכנסה נוספת

338,000 לשנת המס 2018

תוספת ד' – הכנסת חוץ

338,000 לשנת המס 2018

תוספת ה' – ריבית

645,000 לשנת המס 2018

הכנסה מנייר ערך (מחזור)

2,530,000 לשנת המס 2018

תקנה 3(א)(6) – נכסי חוץ

1,878,000 לשנת המס 2018

תקנה 3(א)(7) – יתרה בחשבון תאגיד בנקאי חוץ

1,878,000 לשנת המס 2018

תקנה 3(א)(8) – מי שחייב במס נוסף עפ"י סעיף 121 ב

641,880 לשנת המס 2018

פטור מהגשת דוח מקוון – סעיף 131 (ב2)(4)

 

 

הכנסה ליחיד

81,480

לשנת 2018

הכנסה לזוג

 162,960

 לשנת 2018

 ראה גם מדרגות מס הכנסה 2019