מס יציאה (מס הגירה) סעיף 100א לפקודת מס הכנסה

 

מס יציאה בהתאם לסעים 100א לפקודת מס הכנסה (מס הגירה)

מס יציאה נועד לתת מענה למצב אשר בו תושב ישראל מחזיק בנכס מחוץ לישראל, יהפוך להיות תושב חוץ ורק לאחר מכן, בעת היותו תושב חוץ, ימכור את הנכס ואז לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והמוכר הינו תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס יציאה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס בחו"ל עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל.

קיימות 2 חלופות -

1. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו.

2. לא לשלם את המס במועד שינוי התושבות, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הריאלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל – כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

בשתי החלופות הנ"ל מועד אירוע המס הינו יום לפני מועד ניתוק התושבות.

אם הנכס חייב במס בישראל בכל מקרה במועד המימוש, אזי ישולם המס על רווח ההון על פי הכללים ה"רגילים" לחישוב רווח הון בישראל.

מס ההגירה חל גם על אופציות ומניות אשר קיבל תושב ישראל אשר הפך לתושב חוץ כאשר החזיק באופציות ו/או מניות.

יש להביאו בחשבון נושא זה גם כאשר עושים רילוקיישן ויש ניתוק תושבות ממדינת ישראל.

 

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קובע:

נכס של אדם תושב ישראל אשר חדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום אשר בו חדל להיות תושב ישראל.

אדם כאמור אשר לא שילם את המס במועד בו חדל להיות תושב ישראל, יראו אותו כאילו ביקש לדחות את תשלום המס למועד מימוש הנכס, ובמועד המימוש ישלם את המס החל בשל מכירת הנכס במועד אשר בו חדל להיות תושב ישראל, בסכום השווה לסכום המס החל על חלק הרווח החייב, ואולם הפרשי הצמדה וריבית ייווספו רק החל במועד המימוש ועד לתשלום בפועל.

למרות האמור לעיל היתה מכירת הנכס חייבת בתשלום מס בישראל במועד המימוש ישולם המס המתחייב בשל רווח ההון במועד המימוש.

לעניין זה נקבעו ההגדרות להלן:

חלק הרווח החייב – רווח ההון הריאלי במועד המימוש כשהוא מוכפל בתקופת ההחזקה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום שבו חדל להיות תושב ישראל, ומחולק בסך התקופה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום המימוש.

מימוש – מכירת הנכס בפועל.

נכס – לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3(ט) ו- 102 לפקודה.

מומלץ לקבל ייעוץ מס פרטני מ- מומחה מס.

ראה גם : הטבות מס לעולים חדשים ותושבים חוזרים , החזר מס לעולה חדש, החזר מס לתושב חוזר