נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון 

להלן תמצית נוהל גילוי מרצון אשר פורסם על ידי רשות המסים ביום 7 בספטמבר 2014: 

 • כללי

רשות המסים מעוניינת לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים אשר עברו עבירות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, רשות המסים, בתאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בתנאים המפורטים להלן (להלן: "הנוהל"). 

נוהל גילוי מרצון חל על עבירות המס המפורטות בנספח א' לנוהל. 

 • תנאים להליך גילוי מרצון
 1. הגילוי מרצון יהא כן ומלא ויעשה בתום לב.
 2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המסים.

בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות אשר בשליטתם.

 1. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות אשר בשליטתם ותיקי שותף.
 2. במועד הפנייה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות בשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
 3. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות אשר בשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשרות; בכתבי בי דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.
 • במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל.
 • במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירה, או הבדיקה כאמור בסעיפים 2-4 לעיל, מתייחסים לחברה אחת מני חברות רבות אשר בשליטת המבקש וכאשר לא קיים קשר, במישרין או בעקיפין, בין המידע, הבדיקה, החקירה לבין הבקשה, רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2 ו-4 לעיל. 
 • דרך פעולה
 1. בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהא מוסמך לאשרה (להלן: "הגורם המוסמך").

במקרה והוגשה בקשה לגורם אחר ברשות המסים יעביר אותו הגורם את הבקשה אל הגורם המוסמך לאלתר.

 1. הגילוי יהא כן ויכלול את כל המידע הרלבנטי לבקשה, ובין היתר, שמות המבקשים, שנות המס הרלבנטיות, מקור ההכנסה, פירוט סכום ההכנסה אשר הושמטה ואומדן המס לתשלום. לבקשה יצורפו כל המסמכים הרלבנטיים.
 2. לבקשה יצורף טופס חתום על ידי המבקש בנוסח המפורט בנספח ב' לנוהל זה.
 3. כל בקשה תיחתם על ידי המבקש. אם המבקש מיוצג יצורף גם ייפוי כוח.
 4. מצא הגורם המוסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש.
 5. מצא הגורם המוסמך כי הבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו מאושרת בכפוף לתשלום המס על פי קביעת הגורם האזרחי. לאחר אישור הבקשה יפנה הגורם המוסמך את הבקשה לגורם האזרחי הרלבנטי (פקיד השומה, ממונה תחנה מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין, גובה מכס וכדומה) אשר יקבע את סכום המס לתשלום.
 6. המבקש ישלם את המס במועד שייקבע על ידי הגורם האזרחי.

תשלום המס בסעיף זה – תשלום קרן, הצמדה, ריבית וקנסות אזרחיים על פי קביעת הגורם האזרחי ובמועד אשר ייקבע על ידו.

 1. המבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי ברשות המסים בכל עניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון.
 2. שולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי במועד אשר נקבע לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי בעניין הבקשה לגילוי מרצון אשר אושרה כאמור בסעיף 12 לעיל. 
 • סייגים לחסינות מפני הליך פלילי
 1. אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה.
 2. הנוהל לא יחול על הכנסות אשר מקורן בפעילות לא חוקית.
 3. הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2003, או במקרים דומים לאלה.
 4. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע אשר נמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.
 5. החסינות על פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מנהליות על פי חוק העבירות המנהליות תשמ"ו-1985.
 6. הופרו סעיפים 1, 8 או 14 לנוהל – לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המסים תוכל להשתמש בנתונים אשר מסר המבקש בבקשה כראיה בכל הליך פלילי ואזרחי.
 7. לא אושרה הבקשה על ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע אשר בבקשה גם לא בהליך האזרחי.
 8. נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות בעניין גילוי מרצון.
 9. תחילת ותחולה: נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 31.12.2016. 

הבקשות לגילוי מרצון תוגשנה באמצעות דוא"ל giluymerazon@taxes.gov.il לסמנכ"ל חקירות ומודיעין. 

נספח א' – עבירות על-פי חוקי המס המפורטים להלן

 1. פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.
 2. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.
 3. חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
 4. חוק מס קנייה (טובין ושירותים), תשי"ב-1952.
 5. פקודת המכס (נוסח חדש).
 6. חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט-1949.
 7. כל הוראה לעניין מס בחוק על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מן החיקוקים המנויים בפסקאות 1 עד 6 לעיל. 

נספח ב' 

טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון 1 

שם המבקש/ת:  ________________________________________________________________

                        ________________________________________________________________

מס' זהות/ח.פ.   _____________________________ 

פירוט העובדות נשוא הבקשה _______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      שנות מס

 

מקור

הכנסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ לשנת

המס/תקופת דיווח

 

 

 

 

 

 

 

חבות קרן

המס בבקשה 2

 

 

 

 

 

 

 

 

האם הוגשה בעבר בקשה לגילוי מרצון:   □ כן     □ לא

(אם כן, יש לצרף את הבקשה הקודמת). 

הנני מצהיר בזאת כי הכספים הכלולים בבקשה זו אינם נובעים מהכנסות שמקורת בפעילות בלתי חוקית. כמו כן הנני/מצהיר/ה כי הפרטים בבקשה זו ובנספחיה מלאים ונכונים. 

שם המבקש:     ________________________            חתימת המבקש: ______________________

תאריך:             ________________________ 

_________________________________________________

 1. במידה והמבקש מיוצג יש לצרף ייפוי כוח.
 2. ימולא לגבי כל סוג מס בנפרד (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין, מכס וכדומה).

 

לחץ כאן לנוהל גילוי מרצון

ראה גם גילוי מרצון 2017