גילוי מרצון 2017 מסלול רגיל ו- מקוצר עד סוף 2019, גילוי מרצון אנונימי עד סוף 2018

גילוי מרצון - הוראת שעה

רשות המסים פרסמה ביום 12 בדצמבר 2017 נוהל גילוי מרצון חדש אשר יחול מיום פרסומו ועד ליום 31 בדצמבר 2019, למעט לגבי גילוי מרצון אנונימי אשר יהא בתוקף עד סוף 2018 בלבד.

ביום 13 בדצמבר 2017 פרסמה רשות המסים עדכון לנוהל גילוי מרצון הנ"ל - ראה מטה קישור לנוהל המעודכן.

מטרת הגילוי מרצון, מבחינת רשויות המס, הינה לעודד אנשים (עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בחברות ומייצגים) אשר עברו עבירות על חוקי המס להגיש דיווחי מס אמת ולשלם את מלוא המס בהתאם לחוק. רשות המסים מתחייבת להעניק חסינות פלילית לנישומים אשר ינקטו בהליך של גילוי מרצון ויעמדו בכלל הכללים אשר נקבעו בנוהל גילוי מרצון החדש.

בהליך הגילוי מרצון עולות לעיתים קרובות סוגיות מס השנויות במחלוקת ועליהן מתנהל מו"מ בין מייצג (בדר"כ רו"ח או עו"ד מומחה בגילוי מרצון) הנישום בהליך הגילוי מרצון לבין המפקח הרלוונטי ברשות המסים.

במסגרת נוהל גילוי מרצון החדש - הוראת שעה - נקבע מסלול לגילוי מרצון אנונימי בתוקף עד ליום 31.12.18, מסלול מקוצר לגילוי מרצון למקרים בהם סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה עד 2 מליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מליון ש"ח בשנות הדיווח.

נוהל גילוי מרצון מטפל בעבירות מס בהתאם ל- פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין, חוק מס ערך מוסף, חוק מס קניה, פקודת המכס ,חוקי מסי מכס ובלו, חוק איסור הלבנת הון וכל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מהחוקים הנ"ל.

במסגרת הנוהל נקבעו תנאים להליך גילוי מרצון כדלהלן:

  1. הגילוי מרצון יהא כן ומלא ויעשה בתום לב.
  2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המסים. בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות אשר בשליטתם.
  3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות אשר בשליטתם ותיקי שותף.
  4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות אשר בשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
  5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.

  

נוהל גילוי מרצון החדש מתייחס גם לקיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים.

כמו כן, הנוהל החדש מפרט גם סייגים לחסינות מפני הליך פלילי.

כאמור בהתאם לנוהל גילוי מרצון הנ"ל הוסדרו 3 מסלולים לגילוי מרצון – מסלול רגיל לגילוי מרצון "רגיל" , מסלול גילוי מרצון אנונימי ומסלול גילוי מרצון מקוצר ויש לקבל החלטה לגבי כל מקרה ומקרה מהו המסלול הנכון עבור הנישום - בכל המסלולים הוענקה חסינות פלילית לעומדים בנוהל.

 בכל פניה אל רשות המסים והגשת בקשה לגילוי מרצון מומלץ להסתייע ב- מומחה לגילוי מרצון בעל נסיון וידע במיסים ובהליך גילוי מרצון, אשר יטפל בהגשת הבקשה במסלול המתאים וכן בניהול המו"מ מול רשות המסים.

למשרדנו הידע והניסיון לטיפול בהליך גילוי מרצון מול רשות המסים.

לחץ כאן לנוהל גילוי מרצון 2017 והוראת שעה

טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון

טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון אנונימי

טופס הצהרה לבקשה לגילוי מרצון מסלול מקוצר