ניכוי מס במקור ממשכורות החייבות במס נוסף על פי סעיף 121ב לפקודה

ניכוי מס במקור ממשכורות החייבות במס נוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה

ביום 18 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות ספר החוקים 2382 אשר כולל את החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012. במסגרת החוק הנ"ל תוקנה, בין היתר, גם פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה).

התיקון קבע מספר שינויים בפקודה. בין יתר התיקונים, הוסף לפקודה סעיף 121ב. סעיף 121ב לפקודה קובע כי יחיד אשר הכנסתו בשנת המס עולה על 811,560 ₪ (במונחי שנת 2013), יהא חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%.

במקביל לתיקון האמור, תוקנו גם תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"). התיקון התאים את הוראות הניכוי ממשכורת המשולמת בעד חודש ינואר 2013 ואילך, כך שהם יכללו גם את ניכוי המס הנוסף. ניכוי המס הוסף לתוספות א', ב' ו-ג' לתקנות וכן לתקנה 6 לתקנות.

משמעות התיקון היא כי מעביד אשר משלם משכורת העולה על 67,630 ₪ לחודש (811,560 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף על פי סעיף 121ב לפקודה, בשיעור של 2%.

כמו כן, מעביד אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121ב לפקודה, ינכה מאותה משכורת גם את המס הנוסף. המעבידים מתבקשים לשמור את הנתונים לגבי המס הנוסף בנפרד מהמס האחר שמנוכה מהמשכורת.

לאור האמור פרסמה רשות המסים את ההנחיות בנושא.

לחץ כאן לניכוי מס במקור ממשכורות החייבות במס נוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה