ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ-הקלה נוספת

ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ-הקלה נוספת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2017

בוצע הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 לגבי חברות מיוחדות.

ההארכה תהא עד ליום 31/12/2017 הארכה כאמור הינה בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בהוראת הביצוע) לרבות תוספת 1 להוראה( וכן עמידה בתנאים שלהלן:

א.    בביקורות שנערכו לחברות ב-3 השנים האחרונות, ביקורות ניכויים ושומה, לא התגלו ממצאים בנושא ניכוי מס במקור מהעברות לחו"ל.

ב.    כנגד החברה ו/או מנהליה לא מתנהלים כל חקירה/הליך בתחום הפלילי.

ג.     אם החברה קיבלה אישור חברה מיוחדת בשנים קודמות פקיד השומה יבחן –טרם אישור הבקשה מחד,  כי החברה התנהגה בעבר ומתנהגת באופן שוטף בהתאם לסעיף 4 לתוספת להוראות ביצוע מספר 34/93 וכי ביצעה את המוטל עליה באותו סעיף.

ד .   יודגש כי אם הועברו סכומים לחו"ל ללא ניכוי מס או בניכוי בשיעור מופחת, ויתברר כי היה על החברה לנכות מס במקור בשיעור גבוה מהשיעור שנוכה, תהיה החברה אחראית לתשלום המס. האישור כחברה מיוחדת אינו גורע מהחובות המוטלות על פי הדין.

ניתנת בזאת ארכה גם להקלה לעניין סעיף 3.4 להוראת ביצוע 34/93 (הסעיף עוסק בתשלומים בגין שירותים שניתנו ובוצעו במלואם בחו"ל על ידי נותני שירותים בחו"ל, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף) "במקום 60,000$ יבוא 250,000$ לכל משלם.

 

לחץ כאן לניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ-הקלה נוס פת והוראות לעניין הארכת תוקף ההוראות שבתוספת 1 להוראת ביצוע 34/93 – שנת 2017