ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה 2018

ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה

כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים הבאים:

סוג התשלום

שיעור הניכוי

שכר סופרים

47%

סוגי שכר

47%

משיכות מקרן השתלמות

47%

תשלום למעביד מקופת גמל

40%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לתמלוגים

35%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה

הגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי

עמלת ביטוח

40%

דמי שכירות מקרקעין

35%

עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

30%

עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים

30%

עבודות בניה והובלה

30%

עבודה חקלאית

30%

תוצרת חקלאית

15%

דיבידנד

25%

דיבידנד לבעל מניות מהותי

30%

דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 30.9.17-1.1.17 בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה 1/2017

25%

תשלום לתושב חוץ יחיד

25%

תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם

23%

שירותים או נכסים

30%

דמי השאלה ליחיד

47%

דמי השאלה לחבר בני אדם

23%

דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת

20%

השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

35%

דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח

20%

דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1)

20%

דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 – סעיף 51ב(ג)(1)

15%

דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)

20%

דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)

15%