ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה 2017

כאשר הניכוי הוא לפי השיעור שנקבע בתקנות, יש לנכות מס הכנסה בשיעורים להלן:

סוג התשלום

שיעור הניכוי

שכר סופרים

47%

סוגי שכר

47%

משיכות מקרן השתלמות

47%

תשלום למעביד מקופת גמל

40%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לתמלוגים

35%

תשלום שלא כדין מקופת גמל לקצבה

הגבוה מבין 35% ושיעור המס השולי

עמלת ביטוח

40%

דמי שכירות מקרקעין

35%

עבודות הלבשה, מתכת, חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה

30%

עיבוד יהלומים ומסחר ביהלומים

30%

עבודות בניה והובלה

30%

עבודה חקלאית

30%

תוצרת חקלאית

15%

דיבידנד

25%

דיבידנד לבעל מניות מהותי

30%

דיבידנד לבעל מניות מהותי בתקופת הוראת השעה 1.1.17-30.9.17 בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בחוזר מ"ה 1/2017

 

25%

תשלום לתושב חוץ יחיד

25%

תשלום לתושב חוץ שהוא חבר בני אדם

24%

שירותים או נכסים

30%

דמי השאלה ליחיד

47%

דמי השאלה לחבר בני אדם

24%

דמי השאלה לקרן נאמנות חייבת

20%

השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים

35%

דיבידנד מהכנסה מועדפת של מפעל מועדף – סעיף 51יח

20%

דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא 2014 ואילך – סעיף 51ב(ג)(1)

20%

דיבידנד מהכנסה מוטבת של מפעל מוטב ששנת הבחירה לגביו היא עד 2013 – סעיף 51ב(ג)(1)

15%

דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן החל מיום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)

20%

דיבידנד שחולק מהכנסה חייבת של מפעל מאושר שכתב האישור לגביו ניתן עד ליום 1/1/2014 – סעיף 47(ב)(2)(א)

15%