נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע סעיף 40ד פקודת מס הכנסה

נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודי מקצוע סעיף 40ד פקודת מס הכנסה

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 תוקנו סעיפים 40ד ו- 40ה לפקודת מס הכנסה:

מי שסיים לימודי מקצוע יקבל, במקום מחצית נקודות זיכוי, נקודות זיכוי כדלהלן:

בשנת המס 2017: 3/4 נקודת זיכוי.

בשנת המס 2018 ואילך נקודת זיכוי אחת.