נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצועי סעיפים 40ג 40ד לפקודת מס הכנסה שנת -2022-2018

הוראת השעה לשנים 2014-2015 הוארכה עד תום שנת מס 2018.

הוראת השעה הוארכה עד לתום שנת המס 2022.

על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

  • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2018 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  • בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.
  • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
  • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2018 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלארח שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
  • מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2018 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת בשנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצועי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.