נקודות זיכוי לעובד זר 2018

תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר (תיקון), התשע"ז-2017

בקובץ התקנות מספר 7754 מיום 1.1.2017 פורסם התיקון הנ"ל לתקנות העיקריות שהוצאו מכוח סעיף 48א לפקודת מס הכנסה.

להלן התיקון:

בשנת 2018 ואילך בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) של עובד זר חוקי שאינו עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לפי סעיף 34 (זאת בנוסף לחצי נקודת הזיכוי שזכאית לו אישה שהיא עובדת זרה חוקית).